Radna knjižica

13.6.2013.

Radne knjižice odlaze u prošlost – što dalje?

 

 

 

Budući da će 1. srpnja 2013. Republika Hrvatska postati punopravnom članicom Europske unije, to je ključni datum za mnoge promjene (koje se odnose na početak ili kraj primjene odredbi) u propisima Republike Hrvatske. To se odnosi i na odredbe o radnoj knjižici koje prestaju vrijediti danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, od kada se mijenja i način evidentiranja podataka o radu.

 

Prema još uvijek važećem članku 299. Zakona o radu (NN 149/09, 61/11 i 82/12), danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, prestaju važiti odredbe članka 291. i članka 294. stavka 1. podstavka 59. ovoga Zakona (odredba o prekršaju poslodavca ako radniku ne vrati radnu knjižicu kada je to dužan učiniti). Naime, poslodavac je najkasnije u roku od tri mjeseca od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, dužan radniku vratiti radnu knjižicu.

 

Prije povrata radne knjižice, ovlaštena osoba poslodavca dužna je u radnoj knjižici radnika precrtati sve nepopunjene rubrike uz potpis i pečat, te to evidentirati u rubriku »Bilješke«.

 

Poslodavac koji u navedenom roku od tri mjeseca od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji nije u mogućnosti radniku vratiti radnu knjižicu, dužan je radnu knjižicu dostaviti uredu državne uprave u županiji, odnosno uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove rada, prema mjestu prebivališta radnika, a ako je prebivalište radnika nepoznato, uredu državne uprave u županiji, odnosno uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove rada prema mjestu izdavanja radne knjižice.

 

Radnom knjižicom vraćenom radniku na način predviđen ovim člankom, radnik se može koristiti u svrhu dokazivanja u postupcima utvrđivanja prava iz mirovinskog, zdravstvenog osiguranja i osiguranja u slučaju nezaposlenosti.

 

Treba reći da će se svi postupci izdavanja radne knjižice, upisa podataka u radnu knjižicu i zamjene radne knjižice, koji do dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji nisu konačno i pravomoćno dovršeni, obustaviti po službenoj dužnosti, a radna knjižica vratiti radniku na gore opisani način.

 

Trenutačno su u saborskoj proceduri izmjene i dopune Zakona o radu, koje predviđaju drugačiju evidenciju o podacima radnika. Naime, kako postoji potreba da se podaci o radniku vode u elektronskom obliku, propisana je obveza vođenja elektronske evidencije o podacima radnika, koje će sukladno Konačnom prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o radu, voditi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO).

 

Naime, prema predloženom članku 291.a Zakona o radu, HZMO je dužan u okviru elektronske baze podataka o osiguranicima voditi elektronske zapise s podacima osiguranika koji to svojstvo imaju po osnovi radnog odnosa.

 

Poslodavac će biti dužan HZMO-u u elektronsku bazu podataka dostaviti podatke o radniku s kojim je zaključio ugovor o radu, kao i sve promjene podataka do kojih dođe tijekom trajanja radnog odnosa, u roku od osam dana od dana početka rada, odnosno nastale promjene.

 

Istim je člankom propisana obveza ministra rada i mirovinskog osiguranja donijeti pravilnik o sadržaju, načinu upisivanja podataka o radniku i njihovu razmjenu između tijela s javnim ovlastima, u skladu s posebnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

 

Treba još spomenuti da je HZMO dužan unijeti sve postojeće podatke o radnicima (osiguranicima koji to svojstvo imaju po osnovi radnog odnosa) u elektronsku bazu podataka u roku tri mjeseca od stupanja na snagu navedenog pravilnika.

 

S obzirom da je do ulaska Hrvatske u EU ostalo još manje od 20 dana, bit će zanimljivo vidjeti primjenu predloženog članka 291.a Zakona o radu u praksi, s obzirom da je prije njegove primjene trebalo organizirati javno informiranje poslodavaca i radnika o promjenama koje će nastupati, načinu prijave kroz elektronsku bazu podataka, rokovima i sl. Pravilnika još nema, a odredba bi se trebala primjenjivati od 1. srpnja 2013. godine, pa je doista dvojbeno kako će se uopće primjenjivati. 

 

  

 

 

HZMO upozorava: Ne bacajte staru radnu knjižicu !

 

 • Zagreb, 09.09.2013., 12:30
 • Autor: G.K.

 

 

Vijest da su početkom srpnja ulaskom Hrvatske u EU radne knjižice postale povijest zbog elektroničke evidencije zaposlenih ipak ne znači da staru knjižicu možete baciti u smeće

 

Iz Hrvatskog zavoda za mirovinskog osiguranjeporučuju - sačuvajte stare radne knjižice.

 

'Stara, papirnata radna knjižica i dalje je javna isprava kojom se dokazuje radni status do 30. lipnja 2013. Svakako treba upozoriti građane da ne bacaju radnu knjižicu i da ju ne uništavaju, već sačuvaju kako bi u konačnici, u nekoj budućnosti temeljem nje mogli ostvariti neko pravo', pojasnio je glasnogovornik HZMO-a Filip Dujmović za Media Servis.

 

>>Otkrijte do kada i zašto vam poslodavac mora vratiti radnu knjižicu!

 

Od 1. srpnja uvedena je elektronička evidencija, pa HZMO tako osigurava razmjenu podataka o radnopravnom statusu i o istom izdaje potvrde. Podaci su dostupni preko stranica HZMO, ali uz korisničko ime i lozinku. Njih ćete pak dobiti osobno u svim područnim službama i uredima HZMO-a uz predočenje osobne iskaznice i na taj ćete način dobiti pristup vlastitim podacima, kao i potvrde o ranijem i aktualnom radnom statusu.

 

'Dakle, radi se o dva posebna broja na potvrdi, čijim se ukucavanjem na stranici može dobiti identična potvrda u elektroničkom obliku i na taj način provjeriti da je ta otisnuta varijanta identična onoj pravoj koju Zavod izdaje. Naravno, potvrdu je moguće dobiti i osobno u svim područnim službama i uredima', napominje glasnogovornik HZMO-a. 

 

 6.12.2012.

 

Zadržavanje radne knjižice i drugih osobnih dokumenata radnika

 

 

U primjeni instituta prava zadržanja postavilo se pitanje smije li kod prestanka radnog odnosa poslodavac zadržati radnikovu radnu knjižicu i druge radnikove dokumente dok radnik poslodavcu ne vrati određeni financijski dug.

 

 

Institut prava zadržanja reguliraju odredbe članka 72. – 75. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08). Prema tim odredbama vjerovnik dospjele tražbine u čijim se rukama nalazi neka dužnikova stvar, ima pravo zadržati je dok mu ne bude ispunjena tražbina. Ako je dužnik postao nesposoban za plaćanje, vjerovnik ima pravo zadržanja iako njegova tražbina nije dospjela.

 

Učinak prava zadržanja sastoji se u tome da vjerovnik koji drži dužnikovu stvar na temelju prava zadržanja ima pravo naplatiti se iz njezine vrijednosti na isti način kao založni vjerovnik, ali je dužan prije nego što pristupi ostvarenju naplate o svojoj namjeri pravodobno obavijestiti dužnika. No, vjerovnik je dužan vratiti stvar dužniku ako mu ovaj da odgovarajuće osiguranje njegove tražbine.

Može se reći da je pravo zadržanja pravni institut koji vjerovnika dospjelog potraživanja, u čijem posjedu se nalazi neka dužnikova stvar, ovlašćuje da zadrži tu stvar do ispunjenja ili pružanja odgovarajućeg osiguranja i da se, nakon što pravovremeno obavijesti dužnika o svojoj namjeri, naplati iz njezine vrijednosti.

 

Dakle, da bi pravo zadržanja moglo nastati potrebno je da budu ispunjene sljedeće pretpostavke:

1. mora postojati odgovarajuća (dospjela) tražbina,

2. vjerovnik mora biti u posjedu stvari,

3. potrebno je da je i stvar (predmet) posjeda odgovarajući za pravo zadržanja,

4. mora postojati pravna veza između tražbine i predmeta prava zadržanja.

 

Predmet prava zadržanja mogu biti kako pokretnine, tako i nekretnine, pa i novac. No, vjerovnik nema pravo zadržanja kad dužnik zahtijeva da mu se vrati stvar koja je izašla iz njegova posjeda protiv njegove volje.

 

Tako se, u smislu navedenog, postavilo pitanje smije li kod prestanka radnog odnosa poslodavac jedno vrijeme zadržati radnikovu radnu knjižicu i druge radnikove dokumente dok radnik poslodavcu ne vrati određeni financijski dug?

 

U odgovoru na pitanje treba poći od odredbe članka 73. stavak 2. Zakona o obveznim odnosima prema kojoj vjerovnik ne može zadržati punomoć dobivenu od dužnika, a ni druge dužnikove isprave, iskaznice, dopise i ostale slične stvari, kao ni druge stvari koje se ne mogu izložiti prodaji. U konkretnom slučaju, radna knjižica i općenito njegovi osobni dokumenti, u smislu navedene odredbe, dužnikove su isprave, koje se, osim toga, ne mogu izložiti prodaji. Naime, prema članku 135. stavak 1. točka 7. Ovršnog zakona (NN 112/12) izuzete su od ovrhe, među ostalim, i osobne isprave.

 

Dakle, poslodavac ne smije zadržati radnikovu radnu knjižicu niti druge njegove osobne dokumente. Uostalom i članak 291. stavak 3. Zakona o radu (NN 149/09, 61/11) propisuje da je poslodavac dužan radniku vratiti radnu knjižicu nakon prestanka ugovora o radu.4.10.2013

Jeste li vratili radniku radnu knjižicu i što s njom nakon 1. listopada 2013.?

 

 

1. srpnja 2013. bio je dan kada je Republika Hrvatska postala punopravnom članicom Europske unije, a to je bio i ključan datum za mnoge promjene koje se odnose na početak ili kraj primjene odredbi u propisima Republike Hrvatske. Odnosilo se to i na odredbe o radnoj knjižici koje su tada prestale vrijediti, a od tada se promijenio i način evidentiranja podataka o radu. Ovim člankom podsjećamo na posljedice za poslodavce koji radnicima do 1. listopada 2013. nisu vratili radne knjižice odnosno kako postupiti ako radnu knjižicu do tog datuma nije bilo moguće uručiti radniku.

 

Na temelju članka 299. Zakona o radu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, prestale su važiti odredbe članka 291. i članka 294. stavka 1. podstavka 59. toga Zakona (odredba o prekršaju poslodavca ako radniku ne vrati radnu knjižicu kada je to dužan učiniti). Dakle, 1. srpnja radna knjižica je izgubila svojstvo javne isprave, a nakon tog datuma njome se radnik može koristiti u svrhu dokazivanja u postupcima utvrđivanja prava iz mirovinskog, zdravstvenog osiguranja i osiguranja nezaposlenosti.

 

Vezano uz radnu knjižicu, još jednom valja podsjetiti da su poslodavci, najkasnije u roku od tri mjeseca od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, dakle do 1. listopada 2013., bili dužni radniku vratiti radnu knjižicu. 

 

Ovlaštena osoba poslodavca (a to je ili sam poslodavac ili od njega ovlaštena osoba, sukladno članku 127. Zakona o radu), bila je dužna u radnoj knjižici radnika precrtati sve nepopunjene rubrike uz potpis i pečat, te to evidentirati u rubriku „Bilješke“. Vezano uz temu „zatvaranja radne knjižice“ održani su posljednja tri mjeseca brojni seminari gdje su dana praktična uputstva kako i na koji način precrtati nepopunjene rubrike u radnoj knjižici, a pisali smo o tome i u članku Radna knjižica i elektronički zapis podataka. Također, i Ministarstvo rada i mirovinskog sustava 9. srpnja 2013. izdalo jeUputu o postupanju s radnom knjižicom nakon 1. srpnja 2013., u kojoj je praktično i detaljno objašnjen postupak s radnom knjižicom.

 

Budući da je 1. listopada 2013. prošao, treba podsjetiti što poslodavci koji iz određenih razloga nisu uručili radnicima radne knjižice trebaju učiniti, što će snaći one poslodavce koji (još) nisu propisano učinili odnosno koji nisu radnu knjižicu uručili radniku, te kakvo je postupanje javnopravnog tijela s radnim knjižicama.

 

Dakle, poslodavac koji do 1. listopada 2013. nije mogao radniku vratiti radnu knjižicu, dužan je radnu knjižicu dostaviti područnom uredu tijela nadležnog za vođenje podataka o osiguranicima prema posebnom propisu o mirovinskom osiguranju, prema mjestu prebivališta radnika, a ako je prebivalište radnika nepoznato, središnjoj službi tijela nadležnog za vođenje podataka o osiguranicima. Nadalje, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o radu (NN 73/13) određeno je da će se svi postupci izdavanja radne knjižice, upisa podataka u radnu knjižicu i zamjene radne knjižice, koji do dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji nisu konačno i pravomoćno dovršeni, obustaviti po službenoj dužnosti, a radna knjižica vratiti radniku na način i u roku propisanom člankom 299. Zakona o radu (dakle, kao i u redovitom slučaju – do 1.10.2013.).

 

Također, uredi državne uprave u županijama, odnosno ured Grada Zagreba nadležan za poslove rada, do 1. listopada 2013. sve radne knjižice koje su pohranjene u tim uredima trebali su dostaviti nadležnom tijelu mirovinskog osiguranja, kao i radne knjižice u vezi s kojima su se vodili već navedeni postupci izdavanja radne knjižice, upisa podataka u nju ili njezine zamjene, a koje uredi državne uprave nisu u mogućnosti vratiti radniku.

 

Bitno je napomenuti sljedeće – svi poslodavci (i odgovorne osobe u njima) bit će kažnjene za prekršaj nezanemarivom novčanom kaznom u iznosu od 61.000-100.000 (za pravnu osobu), odnosno od 7.000-10.000 kuna (za poslodavca fizičku osobu i za odgovornu osobu pravne osobe) ako radniku u propisanom roku nisu vratili radnu knjižicu (članak 294. stavak 1. točka 60.Zakona o radu).

 ŠTRAJK JAVNIH SLUŽBI

ŠTRAJK JAVNIH SLUŽBI

  "ŠTRAJK

JAVNIH SLUŽBI"


 • zdravstvo
 • socijalna skrb
 • kultura
 • osnovne škole
 • srednje škole
 • visoka znanost

više na linku:

http://javnesluzbe.hr/

PUTOVANJA

PUTOVANJA

ČAROLIJA ADVENTA

Jezera gornje Austrije

 

izlet - 2 dana

08.-09. prosinac 2018.

 


PRIJAVE i UPLATE najkasnije

do 15.11.2018.


više na linku:

http://www.sszssh-kbc-zagreb.com/putovanja-39517


kultura

kultura

KULTURA


GK Komedija

"Šest likova traži autora"

20.11.2018. u 20 sati


više na linku:

http://www.sszssh-kbc-zagreb.com/kultura-39518
 


GDPR - Uredba o zaštiti osobnih podataka

GDPR - Uredba o zaštiti osobnih podataka

GDPR - Uredba o zaštiti osobnih podataka

na snazi od 28. svibnja 2018. godine

 


više na linku:

http://www.sszssh-kbc-zagreb.com/privola%20suglasnost%20za%20objavu%20osobnih%20podataka-54714


ŠETNJE Gradom Zagrebom

ŠETNJE Gradom Zagrebom

Klovićevi dvori

IZLOŽBA

 

"Katarina Velika- Carica svih Rusa"

12.04.-29.07.2018.

uto-ned - 11:00 - 19:00 sati

 


PRIJAVE U TIJEKU !

najkasnije do 26.02.2018.

 


više na:

http://www.sszssh-kbc-zagreb.com/setnje%20gradom%20zagrebom-54434

UMAG 2018._sportske igre

UMAG 2018._sportske igre

SPORTSKE IGRE

 

UMAG

06.-10. lipnja 2018.

 


PRIJAVE U TIJEKU !!!

najkasnije do 01.05.2018.

 


više na linku:

http://www.sszssh-kbc-zagreb.com/sportske%20igre-39519


DOMAĆI MED

DOMAĆI MED

DOMAĆI MED

 

DOMAĆI MED

vrhunske kvalitete

50 kn

 


više na linku: 

http://www.sszssh-kbc-zagreb.com/domaci%20med-53342


ŠKOLA STRANIH JEZIKA

ŠKOLA STRANIH JEZIKA

ŠKOLA STRANIH JEZIKA

 

UPISI u ljetni semestar 2018.

U TIJEKU !


 

CIJENA, članovi SSZSSH KBC Zagreb 

i članovi njihove uže obitelji: 1.290,00 kn

 


 

više na linku:


"KRAPINSKE TOPLICE"

"KRAPINSKE TOPLICE"
 
"KRAPINSKE TOPLICE
Hotel KRAS
"AQUAE VIVAE"
 
 
PONUDA za 2018.
 
više na linku:
 

LJEKARNA "PRIMA PHARME"

LJEKARNA "PRIMA PHARME"

LJEKARNA "Prima Pharme"

Rebro

 

15 % popusta

na dio asortimana ljekarne

osim ljekova na recept

 


više na:

http://www.sszssh-kbc-zagreb.com/ljekarna%20rebro-39510


BOLNIČAR i NJGOVATELJ

BOLNIČAR i NJGOVATELJ

 

BOLNIČAR i NJEGOVATELJ

osposobljavanje

 

 


 


OSIGURANJE

OSIGURANJE
 
BO ili OTKAZ
 
OSIGURANJE
 

 
više na:

FRIZURE, MANIKURE ....

FRIZURE, MANIKURE ....

FRIZURE, MANIKURE

 

NOVO U PONUDI !


 

Frizerski salon "LONDON"

u sklopu "Hotela Rebro"


 • USLUGE I PROIZVODI
 • 20% za članove SSZSSH KBC Zagreb

 


više na:

http://www.sszssh-kbc-zagreb.com/frizerski%20salon%20london-53517


Registracija auta

Registracija auta

 

 

REGISTRACIJA AUTOMOBILA

I

TEHNIČKI PREGLED

 


više na:

http://www.sszssh-kbc-zagreb.com/registracija%20auta-39505

BANKARSKO SAVJETOVANJE

BANKARSKO SAVJETOVANJE

BESPLATNO BANKARSKO SAVJETOVANJE

 

više na:


STRUKOVNE KOMORE

STRUKOVNE KOMORE

STRUKOVNE KOMORE

 • VIJESTI ....

 

više na:

http://www.sszssh-kbc-zagreb.com/komore%20vijesti-49568

 


SINDIKAT_obavijesti

SINDIKAT_obavijesti

OBAVIJESTI

 • SREDIŠNJICE SINDIKATA
 •  
 • PODRUŽNICE KBC Zg

 


 


ZG VIJESTI

ZG VIJESTI

ZAGREBAČKE VIJESTI

 

više na:

 

KNJIGA DOJMOVA

KNJIGA DOJMOVA
KNJIGA DOJMOVA:
 
 
više na:
 

KONTAKT

KONTAKT

 Za sve informacije i upite obratite nam se s punim povjerenjem putem telefona ili kontakt obrasca. 

 

 


Ministarstvo zdravlja

Sindikalna košarica

Dinamika rasta plaća