Pravilnici i dr. akti

24.2.2014

Pravilnik o radu - osvrt na neke probleme u praksi

 

Pravilnici o radu su jedan od izvora radnog prava u Republici Hrvatskoj. Sukladno Zakonu o radu, na njihovo donošenje obvezni su isključivo poslodavci koji zapošljavaju više od 20 radnika. Naravno, to ne znači da poslodavci koji zapošljavaju manje od 20 radnika ne smiju donijeti pravilnik o radu, već samo oni na to nisu zakonom obvezani. U članku skrećemo pozornost na neke nedorečenosti vezane uz način donošenja pravilnika o radu.

 

Prema Zakonu o radu (članak 125.) obveza donošenja pravilnika o radu nametnuta je poslodavcima koji zapošljavaju više od 20 radnika ako pitanja koja se imaju urediti pravilnikom o radu već nisu uređena kolektivnim ugovorom. No, upravo se ova odredba u praksi pokazala problematičnom. Naime, bez obzira na postojanje kolektivnog ugovora koji je obvezivao poslodavca i koji je regulirao sva pitanja koja čine obvezni dio pravilnika o radu, nerijetko su poslodavci nakon iznenadnog „posjeta“ inspektora rada proglašeni prekršajno odgovornima zbog nedonošenja pravilnika o radu.

 

Dakle, pravilnikom o radu potrebno je urediti pitanja osobnih podataka koje je o zaposlenima potrebno prikupljati, obrađivati, koristiti i dostavljati trećim osobama radi ostvarivanja prava iz radnog odnosa, način osposobljavanja pripravnika za samostalan rad, plaća, organizacije rada, postupka i mjera za zaštitu dostojanstva radnika, te druga pitanja važna za radnike zaposlene kod određenog poslodavca.

 

Zakon o radu kod uređenja ostalih instituta (radno vrijeme, plaćeni dopust, dodaci na plaću, trajanje godišnjeg odmora, naknade plaće itd.), upućuje na njihovu razradu u pravilniku o radu.

 

Osvrnut ćemo se na pitanje zaštite dostojanstva radnika kao obveznog sadržaja pravilnika o radu iz razloga što se može protumačiti kao pokušaj rješavanja mobbinga na radnom mjestu. Također, regulacija tog pitanja u pravilniku o radu jedno je vrijeme bila česta meta kontrole inspekcije rada. Naime, poslodavac je dužan pravilnikom o radu ne samo propisati i osigurati zaštitu dostojanstva radnika (nakon što je do povrede već došlo), već je dužan osigurati i preventivne mjere kako do povrede dostojanstva radnika ne bi niti došlo, odnosno kako bi se barem u nekoj mjeri onemogućilo da dođe do povrede. Kako je u današnjoj radno-pravnoj praksi poznato da mobbing može biti vertikalni (od strane nadređenog i/ili poslodavca) i horizontalni (od strane suradnika), poslodavac je dužan zaštititi radnika neovisno od koga dolazi povreda dostojanstva radnika, te primarno imenovati osobu koja je osim njega ovlaštena primati i rješavati pritužbe vezane za zaštitu dostojanstva radnika i to u roku ne dužem od 8 dana, jer u protivnom radnik ima pravo prekinuti rad uz naknadu plaće kao da je radio uz uvjet da je u daljnjem roku od 8 dana zatražio zaštitu pred nadležnim sudom.

 

Postupak, odnosno način objave pravilnika o radu svojim pravilnikom propisuje ministar nadležan za rad. U praksi se pravilnik obično objavljuje na oglasnoj ploči poslodavca, a stupa na snagu osam dana nakon dana objave.

 

Nadalje, vezano uz sam postupak donošenja pravilnika o radu, upozoravamo na značajnu pravnu prazninu. Naime, kao bitan uvjet donošenja/objavljivanja pravilnika o radu jeste obveza poslodavca da se savjetuje sa radničkim vijećem (čl. 126. st. 1. Zakona o radu: „.. poslodavac se mora savjetovati sa radničkim vijećem…“).

 

No, u glavi Zakona o radu koja regulira sudjelovanje radnika u odlučivanju, a u kojoj se propisuje način osnivanja, djelovanja i ovlaštenja radničkog vijeća, izričito je navedeno da radnici „imaju pravo“ izabrati članove radničkog vijeća. Iz navedene formulacije jasno proizlazi da postojanje radničkog vijeća kod poslodavca nije obvezatno već je fakultativno, a koji zaključak se nameće uzmemo li u obzir i da se radničko vijeće utemeljuje na prijedlog sindikata ili najmanje 10% radnika zaposlenih kod određenog poslodavca.

 

Upravo je ovakvih slučajeva bilo u praksi – kod poslodavca nije bilo utemeljeno radničko vijeće (radnici su bili zadovoljni radnim uvjetima i nisu htjeli utemeljiti radničko vijeće), a taj poslodavac morao je donijeti pravilnik o radu koji se donosi uz obvezno savjetovanje sa radničkim vijećem. 

 

Zbog ovakve situacije - u kojoj je poslodavac očito trebao, uslijed zakonske procedure donošenja pravilnika, prisiliti najmanje 10% radnika da utemelje radničko vijeće - zatraženo je objašnjenje državnih inspektora rada, koji nažalost, uz čuđenje oko nedorečenosti Zakona o radu, nisu imali nikakav prijedlog rješenja problema.

 

Dakle, poslodavac je dužan provesti postupak prethodnog savjetovanja sa radničkim vijećem, međutim, nije vezan njegovim mišljenjem, te pravilnik o radu može donijeti unatoč njegovom protivljenju. Radničko vijeće koje smatra da je poslodavac donio pravilnik o stegovnoj i materijalnoj odgovornosti radnika protivno pozitivnim zakonskim propisima ima ovlaštenje, na temelju odredbečlanka 126. stavka 6. Zakona o radu, od nadležnog suda tražiti da nezakoniti pravilnik o radu ili neke njegove odredbe oglasi ništetnima (Mišljenje Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 110-01/11-01/431, URBROJ: 524-08-01-01/5-12-2, od 13. siječnja 2012.)

 

Kako je Zakonom o radu propisano da poslodavac čini jedan od težih prekršaja ako donese pravilnik o radu bez savjetovanja sa radničkim vijećem, a za koji prekršaj je propisana kazna od 31.000,00-60.000,00 kuna za pravnu osobu, smatramo da područje odnosno pitanja vezana uz postupak donošenja pravilnika o radu nikako ne bi smjela biti predmetom različitih tumačenja niti područjem pravne praznine koja rezultira pravnom nesigurnošću.

 

Pravilnik o radu ne bi smio biti svrha sam sebi već bi trebao biti temeljni akt o pravima i obvezama stranaka u radnom odnosu.

 

Neda Marasović, dipl. iur.

 
5.1.2015

Novi Pravilnik o načinu objave pravilnika o radu

 

U završnim odredbama, u članku 233. Zakona o radu propisano je da će ministar rada i mirovinskog sustava, u roku od šest mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu, donijeti veći broj provedbenih propisa, među ostalim i onaj koji se odnosi na način objave pravilnika o radu. Novi Pravilnik o načinu objave pravilnika o radu objavljen je u Narodnim novinama br. 146/14, a stupio je na snagu 18. prosinca 2014.

 

Što se tiče normativnih određenja u novom Pravilniku o načinu objave pravilnika o radu, može se zaključiti da su i novi i stari Pravilnik (iz NN br. 67/10) u najvećem dijelu odredbi slični, odnosno da je novi Pravilnik zadržao većinu postojećih rješenja iz ranijeg pravnog režima. No, postoje i dvije razlike na koje ćemo ukazati u tekstu.

 

Tako je i nadalje uređeno da poslodavac može donijeti pravilnik o radu koji se primjenjuje na sve radnike zaposlene kod toga poslodavca, odnosno može donijeti posebne pravilnike za pojedina poduzeća i dijelove poduzeća poslodavca, odnosno pojedine skupine radnika. Ako poslodavac donese pravilnik odnosno posebne pravilnike, dužan ih je objaviti. Osim toga, poslodavac je dužan na zahtjev i o trošku radnika, omogućiti izradu preslike pravilnika.

 

U vezi objave pravilnika o radu propisano je da se on mora objaviti na način da bude dostupan na uvid radnicima i izložen na vidljivom mjestu u prostorijama u kojima oni redovito borave tijekom radnog dana. Nadalje, pravilnik se može učiniti dostupnim radnicima i njegovom objavom na internim mrežnim stranicama, odnosno na zahtjev radnika, dostavom elektroničkom poštom.Tu je prva razlika u odnosu na prije važeći Pravilnik o načinu objave pravilnika o radu (NN br. 67/10). Naime, budući da je uporaba interneta i elektroničke pošte postala svakodnevica i uobičajen način komunikacije, odnosno dobivanja informacija, novi Pravilnik u način objave pravilnika o radu uključuje i internet i elektroničku poštu.

 

Posebni pravilnici mogu se objaviti na isti način koji je propisan za objavu samo jednog pravilnika o radu, a obvezno se objavljuju na način da budu dostupni na uvid radnicima kojima su važna pitanja uređena na poseban način tim pravilnicima i izlažu se na vidljivom mjestu u prostorijama u kojima ti radnici redovito borave tijekom radnog vremena. Poslodavac koji radi opravdanih razloga ne može pravilnik i posebne pravilnike objaviti na opisani način dužan je, odmah po njihovom donošenju, obavijestiti radnike o donošenju pravilnika pisanom objavom na vidljivom mjestu u svojim prostorijama ili putem osobe koja rukovodi pojedinom skupinom radnika, te odrediti osobu ili osobe kod kojih ih radnici tijekom radnog vremena mogu dobiti na uvid, a može ih objaviti i putem internih mrežnih stanica.

 

Na kraju treba reći da novi Pravilnik ne sadržava odredbu koju je sadržavaočlanak 6. prije važećeg Pravilnika o načinu objave pravilnika o radu, a prema kojoj je poslodavac, ako su kod njega djelovali sindikalni povjerenici ili je bilo utemeljeno radničko vijeće, bio dužan, uz objavu pravilnika i posebnih pravilnika, dostaviti ih sindikalnim povjerenicima i članovima radničkog vijeća.
26.1.2015

Obveza usklađenja pravilnika o radu sa Zakonom o radu

 

Zakonom o radu propisano je da su poslodavci dužni uskladiti svoje pravilnike o radu s odredbama tog zakona u roku šest mjeseci od njegovog stupanja na snagu. Budući da taj šestomjesečni rok ističe 7. veljače 2015., krajnji je čas da se započne s procedurom donošenja.

 

Radni odnos zasniva se ugovorom o radu. Ugovor o radu je temeljni izvor prava i obveza u radnom odnosu koji postoji između radnika i poslodavca. No, u radnom odnosu radnik i poslodavac dužni su poštovati i propise vezane uz radni odnos. Osnovni propis o radu je Zakon o radu (u nastavku: ZR). Također,člankom 8. stavkom 1. ZR-a propisano je da su se u radnom odnosu poslodavac i radnik dužni pridržavati odredbi ZR-a i drugih zakona, međunarodnih ugovora koji su sklopljeni i potvrđeni u skladu s Ustavom i objavljeni, drugih propisa, kolektivnih ugovora i pravilnika o radu.

 

Dakle, jedan od nabrojenih akata kojeg su se dužne pridržavati stranke u radnom odnosu je i pravilnik o radu. No, dužnost poštivanja pravilnika o radu postojat će samo onda ako je on donesen i na snazi. Naime, Zakon o radu kao opći propis o radu, pored ostalog propisuje i pravila vezana uz obvezu donošenja pravilnika o radu.

 

Prema članku 26. ZR-a, poslodavac koji zapošljava najmanje dvadeset radnika dužan je donijeti i objaviti pravilnik o radu kojim se uređuju plaće, organizacija rada, postupak i mjere za zaštitu dostojanstva radnika te mjere za zaštitu od diskriminacije i druga pitanja važna za radnike zaposlene kod toga poslodavca, ako ta pitanja nisu uređena kolektivnim ugovorom.

 

Posebni pravilnici o radu mogu se donijeti za pojedina poduzeća i dijelove poduzeća poslodavca, odnosno pojedine skupine radnika. Člankom 27. ZR-apropisano je da se o donošenju pravilnika o radu poslodavac mora savjetovati s radničkim vijećem, u slučaju, na način i pod uvjetima propisanim Zakonom o radu. Radničko vijeće može od nadležnog suda tražiti da nezakoniti pravilnik o radu ili neke njegove odredbe oglasi ništetnima.

 

Dakle, pravilnik o radu mora obavezno donijeti poslodavac koji zapošljava najmanje 20 radnika, što ne znači da ga ne bi mogao donijeti i poslodavac koji zapošljava i manje od 20 radnika.

 

Također, u pravilniku o radu mora se naznačiti dan stupanja na snagu i on ne može stupiti na snagu prije isteka roka od osam dana od dana objave. Pravilnik o radu mijenja se i dopunjuje na način propisan Zakonom o radu za njegovo donošenje.

 

Što se tiče objave pravilnika o radu, odnedavno to pitanje uređuje noviPravilnik o načinu objave pravilnika o radu, koji je stupio na snagu 18. prosinca 2014.

 

Budući da je člankom 233. ZR-a propisano da su poslodavci dužni uskladiti pravilnike o radu s odredbama tog Zakona u roku šest mjeseci od njegovog stupanja na snagu (Zakon o radu stupio je na snagu 7. kolovoza 2014.), to znači da poslodavci moraju svoje pravilnike o radu uskladiti sa ZR-om do 7. veljače 2015.
 

9.2.2015

Savjetovanje s radničkim vijećem u postupku donošenja pravilnika o radu

 

Kad se radi o propisivanju obveze savjetovanja poslodavca s radničkim vijećem (a podredno sindikalnim povjerenikom u funkciji radničkog vijeća) u slučaju donošenja nekih važnih odluka za položaj radnika, Zakon o radu nastavlja tradiciju iz oba prethodna Zakona o radu koji su vrijedili u Republici Hrvatskoj.

 

Sada tu materiju uređuje članak 150. novog Zakona o radu (NN br. 93/14), prema kojem se prije donošenja odluke važne za položaj radnika, poslodavac mora savjetovati s radničkim vijećem o namjeravanoj odluci te mora radničkom vijeću dostaviti podatke važne za donošenje odluke i sagledavanje njezina utjecaja na položaj radnika. U tom slučaju, poslodavac je radničkom vijeću na njegov zahtjev, prije konačnog očitovanja o namjeravanoj odluci poslodavca, dužan omogućiti održavanje sastanka radi dodatnih odgovora i obrazloženja na njihovo izneseno mišljenje.

 

Zakon navodi određene primjere važnih odluka, prije čijeg je donošenja poslodavac u obvezi savjetovati se s radničkim vijeće. To su: 1) donošenje pravilnika o radu 2) plan te razvoj i politika zapošljavanja i otkaza 3) prijenos poduzeća, dijela poduzeća, gospodarske djelatnosti ili dijela gospodarske djelatnosti, kao i ugovora o radu radnika na novog poslodavca te utjecaj takvog prijenosa na radnike koji su prijenosom obuhvaćeni 4) mjere u vezi sa zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu 5) uvođenje nove tehnologije te promjena u organizaciji i načinu rada 6) plan godišnjih odmora 7) raspored radnog vremena 8) noćni rad 9) naknade za izume i tehničko unapređenje 10) kolektivni višak radnika iz članka 127. Zakona.

 

No, savjetovanje treba učiniti i prije donošenja svih drugih odluka za koje jeZakonom o radu ili kolektivnim ugovorom propisano sudjelovanje radničkog vijeća u njihovu donošenju.

 

Podaci o namjeravanoj odluci moraju se dostaviti radničkom vijeću potpuno i pravodobno, tako da mu se omogući davanje primjedbi i prijedloga, kako bi rezultati rasprave stvarno mogli utjecati na donošenje odluke.

 

Ako sporazumom poslodavca s radničkim vijećem nije drukčije određeno, radničko vijeće je dužno u roku od osam dana, a u slučaju izvanrednog otkaza u roku od pet dana, dostaviti svoje očitovanje o namjeravanoj odluci poslodavcu. Ako se radničko vijeće u tom roku ne očituje o namjeravanoj odluci, smatra se da nema primjedbi i prijedloga. Radničko vijeće može se protiviti otkazu ako poslodavac nema opravdani razlog za otkaz ili ako nije proveden postupak otkazivanja predviđen Zakonom o radu. Ako izražava protivljenje odluci poslodavca, radničko vijeće mora ga obrazložiti.

 

Ako poslodavac propusti u vezi odluke važne za položaj radnika savjetovati se s radničkim vijećem, ta odluka je ništetna.

 

Kod donošenja pravilnika o radu u praksi se postavilo pitanje - mora li poslodavac svaku izmjenu/dopunu u pravilniku o radu, kojeg namjerava donijeti, a o čijem se prvobitnom tekstu već bio savjetovao s radničkim vijećem, ponovno dostavljati radničkom vijeću na savjetovanje?

 

U odgovoru na postavljeno pitanje treba poći od odredbe članka 150. stavak 4. Zakona o radu prema kojoj se podaci o namjeravanoj odluci radničkom vijeću moraju dostaviti potpuno i pravodobno, tako da mu se omogući davanje primjedbi i prijedloga, kako bi rezultati rasprave stvarno mogli utjecati na donošenje odluke. Dakle, poslodavac prema slovu Zakona mora radničkom vijeću u postupku donošenja pravilnika o radu dostaviti osim temeljnog teksta pravilnika o radu i sve intervencije (izmjene i dopune teksta), do kojih dođe prije konačnog donošenja pravilnika o radu. To znači da ako je poslodavac već proveo savjetovanje s radničkim vijećem oko teksta pravilnika o radu, a potom ga je mijenjao i dopunjavao, mora ponovno za svaku izmjenu i dopunu savjetovati se s radničkim vijećem.

 

Napomena: na pravnom portalu IUS-INFO u rubrici Korisni obrasci možete preuzeti primjer Pravilnika o radu usklađenog s odredbama novog Zakona o radu.
ŠTRAJK JAVNIH SLUŽBI

ŠTRAJK JAVNIH SLUŽBI

  "ŠTRAJK

JAVNIH SLUŽBI"


 • zdravstvo
 • socijalna skrb
 • kultura
 • osnovne škole
 • srednje škole
 • visoka znanost

više na linku:

http://javnesluzbe.hr/

PUTOVANJA

PUTOVANJA

ČAROLIJA ADVENTA

Jezera gornje Austrije

 

izlet - 2 dana

08.-09. prosinac 2018.

 


PRIJAVE i UPLATE najkasnije

do 15.11.2018.


više na linku:

http://www.sszssh-kbc-zagreb.com/putovanja-39517


kultura

kultura

KULTURA


GK Komedija

"Šest likova traži autora"

20.11.2018. u 20 sati


više na linku:

http://www.sszssh-kbc-zagreb.com/kultura-39518
 


GDPR - Uredba o zaštiti osobnih podataka

GDPR - Uredba o zaštiti osobnih podataka

GDPR - Uredba o zaštiti osobnih podataka

na snazi od 28. svibnja 2018. godine

 


više na linku:

http://www.sszssh-kbc-zagreb.com/privola%20suglasnost%20za%20objavu%20osobnih%20podataka-54714


ŠETNJE Gradom Zagrebom

ŠETNJE Gradom Zagrebom

Klovićevi dvori

IZLOŽBA

 

"Katarina Velika- Carica svih Rusa"

12.04.-29.07.2018.

uto-ned - 11:00 - 19:00 sati

 


PRIJAVE U TIJEKU !

najkasnije do 26.02.2018.

 


više na:

http://www.sszssh-kbc-zagreb.com/setnje%20gradom%20zagrebom-54434

UMAG 2018._sportske igre

UMAG 2018._sportske igre

SPORTSKE IGRE

 

UMAG

06.-10. lipnja 2018.

 


PRIJAVE U TIJEKU !!!

najkasnije do 01.05.2018.

 


više na linku:

http://www.sszssh-kbc-zagreb.com/sportske%20igre-39519


DOMAĆI MED

DOMAĆI MED

DOMAĆI MED

 

DOMAĆI MED

vrhunske kvalitete

50 kn

 


više na linku: 

http://www.sszssh-kbc-zagreb.com/domaci%20med-53342


ŠKOLA STRANIH JEZIKA

ŠKOLA STRANIH JEZIKA

ŠKOLA STRANIH JEZIKA

 

UPISI u ljetni semestar 2018.

U TIJEKU !


 

CIJENA, članovi SSZSSH KBC Zagreb 

i članovi njihove uže obitelji: 1.290,00 kn

 


 

više na linku:


"KRAPINSKE TOPLICE"

"KRAPINSKE TOPLICE"
 
"KRAPINSKE TOPLICE
Hotel KRAS
"AQUAE VIVAE"
 
 
PONUDA za 2018.
 
više na linku:
 

LJEKARNA "PRIMA PHARME"

LJEKARNA "PRIMA PHARME"

LJEKARNA "Prima Pharme"

Rebro

 

15 % popusta

na dio asortimana ljekarne

osim ljekova na recept

 


više na:

http://www.sszssh-kbc-zagreb.com/ljekarna%20rebro-39510


BOLNIČAR i NJGOVATELJ

BOLNIČAR i NJGOVATELJ

 

BOLNIČAR i NJEGOVATELJ

osposobljavanje

 

 


 


OSIGURANJE

OSIGURANJE
 
BO ili OTKAZ
 
OSIGURANJE
 

 
više na:

FRIZURE, MANIKURE ....

FRIZURE, MANIKURE ....

FRIZURE, MANIKURE

 

NOVO U PONUDI !


 

Frizerski salon "LONDON"

u sklopu "Hotela Rebro"


 • USLUGE I PROIZVODI
 • 20% za članove SSZSSH KBC Zagreb

 


više na:

http://www.sszssh-kbc-zagreb.com/frizerski%20salon%20london-53517


Registracija auta

Registracija auta

 

 

REGISTRACIJA AUTOMOBILA

I

TEHNIČKI PREGLED

 


više na:

http://www.sszssh-kbc-zagreb.com/registracija%20auta-39505

BANKARSKO SAVJETOVANJE

BANKARSKO SAVJETOVANJE

BESPLATNO BANKARSKO SAVJETOVANJE

 

više na:


STRUKOVNE KOMORE

STRUKOVNE KOMORE

STRUKOVNE KOMORE

 • VIJESTI ....

 

više na:

http://www.sszssh-kbc-zagreb.com/komore%20vijesti-49568

 


SINDIKAT_obavijesti

SINDIKAT_obavijesti

OBAVIJESTI

 • SREDIŠNJICE SINDIKATA
 •  
 • PODRUŽNICE KBC Zg

 


 


ZG VIJESTI

ZG VIJESTI

ZAGREBAČKE VIJESTI

 

više na:

 

KNJIGA DOJMOVA

KNJIGA DOJMOVA
KNJIGA DOJMOVA:
 
 
više na:
 

KONTAKT

KONTAKT

 Za sve informacije i upite obratite nam se s punim povjerenjem putem telefona ili kontakt obrasca. 

 

 


Ministarstvo zdravlja

Sindikalna košarica

Dinamika rasta plaća