TKU i KU
Započelo s radom Povjerenstvo za tumačenje TKU-a

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama potpisan je 7. prosinca 2017. godine, a sva ugovorena prava u njemu primjenjuju se od 1. prosinca 2017.  Temeljni kolektivni ugovor dostupan je poveznici.

Povjerenstvo za tumačenje TKU-a

Zajedničko Povjerenstvo:

 • daje tumačenje odredaba TKU-a
 • daje prijedloge ugovornim stranama za izmjenu spornih članaka TKU-a
 • prati izvršavanje i izvještava obje strane o kršenju TKU-a
 • obavlja druge poslove određene TKU-om.

Preuzimanja, e-mail adresa, poveznice:

Temeljni kolektivni ugovor

Poslovnik o radu povjerenstva

Obrazac-za-postavljanje-upita-zajedničkom-Povjerenstvu-za-tumačenje-TKU-a-za-službenike-i-namještenike-u-javnim-službama

E-mail za postavljanje upita: tumacenje.tku@mrms.hr.

Adresa objave tumačenja: http://www.mrms.hr/

 

Povjerenstvo ima šest članova od kojih svaka Ugovorna strana imenuje tri člana.  Predsjednik Povjerenstva je Branimir Mihalinec, a za zamjenicu predsjednika imenovana je  Marija Pećanac.

Za predstavnike Vlade Republike Hrvatske u zajedničkom Povjerenstvu imenovani su:

 • Stipe Mamić, član / Tanja Malinac, zamjenik člana
 • Matija Kikelj, član / Sanda Pipunić, zamjenik člana
 • Marija Pećanac, član / Kristina Hrgar, zamjenik člana

Za predstavnike Sindikalne strane potpisnice Ugovora, imenovani su:

 • Branimir Mihalinec,  član/  Anica Prašnjak, zamjenik člana
 • Tajana Drakulić, član / Mirela Matijević Erceg, zamjenik člana
 • Mirela Bojić, član, / Ana Tuškan, zamjenik člana

Sjedište Povjerenstva je mjesto predsjednika Povjerenstva.

Povjerenstvo donosi poslovnik o radu. Odluke u formi tumačenja, Povjerenstvo donosi većinom glasova svih članova Povjerenstva.

Ako se Povjerenstvo ne može složiti oko tumačenja odredaba TKU-a, tumačenje će povjeriti neutralnom stručnjaku. Članovi Povjerenstva sporazumjet će se o izboru neutralnog stručnjaka kao i o određivanju roka u kojem isti treba donijeti odluku. Tumačenje neutralnog stručnjaka, Povjerenstvo je dužno prihvatiti kao svoje tumačenje.

Upiti se podnose na obrascu kojeg možete preuzeti na poveznici.

Obrazac-za-postavljanje-upita-zajedničkom-Povjerenstvu-za-tumačenje-TKU-a-za-službenike-i-namještenike-u-javnim-službama

Upiti za tumačenje zaprimaju se na adresi Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb odnosno na e-mail adresu: tumacenje.tku@mrms.hr.

Tumačenja Povjerenstva redovito se objavljuju na web stranicama Ministarstva rada i mirovinskoga sustava: http://www.mrms.hr/.

 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2691

Na temelju članka 2. Zakona o osnovici plaće u javnim službama (»Narodne novine«, br. 39/09 i 124/09), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. prosinca 2016. godine donijela

ODLUKU

O VISINI OSNOVICE ZA OBRAČUN PLAĆE U JAVNIM SLUŽBAMA

I.

Osnovica za obračun plaće u javnim službama utvrđuje se u visini od 5.211,02 kuna bruto i primjenjuje se od 1. siječnja 2017. godine, počevši s plaćom za mjesec siječanj 2017. godine koja će biti isplaćena u mjesecu veljači 2017. godine.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2017. godine.

Klasa: 022-03/16-04/384
Urbroj: 50301-25/12-16-1
Zagreb, 29. prosinca 2016.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 


Utorak, 04.08.2015.

Potpisan Dodatak I Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

 

U Zagrebu, 4. kolovoza 2015. godineSINDIKALNIM POVJERENICIMA
ČLANOVIMA
- svima -


Poštovani,

 

Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske i Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara kao reprezentativni sindikati i članovi pregovaračkog odbora sindikata u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja potpisali su s ministrom zdravlja prim. Sinišom Vargom, dr. dent. med, predstavnikom Vlade Republike Hrvatske i predsjednikom pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske za pregovore u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja Dodatak I Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

 

Kao što vam je poznato, a o čemu smo vas u nekoliko navrata do sada informirali, s pregovaračkim odborom Vlade Republike Hrvatske zadnjih godinu dana vodili smo pregovore o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja. Pregovore je inicirala Vlada Republike Hrvatske tražeći od sindikata da se odreknu prava na tzv "vjernost službi" odnosno dodatka na plaću s osnove radnog staža u javnoj službi u visini 4, 8 ili 10% ovisno o godinama staža u javnoj službi, s obzirom da pravo na uvećanje plaće s osnove radnog staža radnici u javnim službama ostvaruju kroz osnovnu plaću u visini 0,5% za svaku navršenu godinu staža.

 

Kako je bilo evidentno da se radi o ostvarivanju istog prava s dvije osnove nije bila upitna opravdanost ukidanja dodatka na vjernost službi već mogućnost da sredstva namijenjena za ostvarivanje tog prava ostanu u sustavu zdravstva i zdravstvenog osiguranja te da se distribuiraju svim radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja što je moguće ravnomjernije. Pregovori su bili teški i vrlo neizvjesni, tijekom kojih je bilo mnogo promjena u sustavu kako normativnih tako i financijskih (deficit državnog proračuna i izlazak HZZO-a iz Riznice), no sada su privedeni kraju i rezultat je potpisani Dodatak I Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

 

Dodatkom I KU radnici u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja izgubili su pravo na dodatak za vjernost službi, za koji moramo naglasiti ionako radnici već dvije godine ne ostvaruju jer je bio uskraćen zakonom, međutim ovim pregovorima uspjeli smo zadržati sredstva koja su bila namijenjena za njihovo ostvarivanje i ugovorili uvećanje plaće za sve radnike u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja (73 000 radnika) dijelom kroz institut odgovornosti za život i zdravlje ljudi, a dijelom kroz posebne uvjete rada.

 

Prava ugovorena Dodatkom I Kolektivnom ugovoru radnici ostvaruju od 1. listopada 2015. godine odnosno s isplatom plaće u studenom 2015. godine.

 

Zaključujući ove pregovore i potpisujući ovaj Dodatak KU prihvatili smo argumente Vlade Republike Hrvatske o izbjegavanju dvostrukog plaćanja prava radnicima s iste osnove i ostali principijelni u svojim stavovima, a uvažavajući nove okolnosti i financijske momente u sustavu zdravstva i zdravstvenog osiguranja za sve naše radnike izborili smo odnosno ugovorili pravo na uvećanje plaće s valjane pravne osnove, ne ugrožavajući pri tome ničiji interes.

 

Stoga Vam u privitku dostavljamo presliku potpisanog Dodatka I Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

 

S poštovanjem, 


Predsjednica Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske

Spomenka Avberšek

 

TKU i KU

 

 KOLEKTIVNI UGOVORI

 

 

 

 

 

 • Kolektivni ugovor za zdravstvo i zdravstveno osiguranje_05.07.2013. 

http://www.zdravlje.hr/zakonodavstvo/kolektivni_ugovor

  

 • Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim služama

                     http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_10_115_3047.html 

 

 • Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja_2011._     NIŠTETAN !

                    http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_11_126_2555.html 

 

 • Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi

                   http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_11_133_2679.html 

 

 • Arbitražna odluka o izmjenama i dopunama Sporazuma o osnovici za plaće u javnim službama

                http://www.sszssh.hr/upload/File/dokumenti/kolektivni/arbitazna%20odluka%20potpis%20paraf% 202011.pdf 

 

 • Izmjene i dopune dodatka Sporazumu o osnovici za plaće u javnim službama

               http://www.sszssh.hr/upload/File/dokumenti/kolektivni/dodatak%20sporazumu%20-%20potpis%20paraf%202011.pdf 

 

 • Sporazum o osnovici za plaće u javnim službama

              http://www.sszssh.hr/upload/File/dokumenti/kolektivni/sporazum_javne_sluzbe06.pdf 

 

 • Dodatak Sporazumu o osnovici za plaće u javnim službama

             http://www.sszssh.hr/upload/File/dokumenti/kolektivni/Sporazum_javne_sluzbe130509.pdf

 

 •  ?? VjeVjeVjeVjerodostojno tumačenje Vjerodostojno tumačenje izmjena i dopuna sporazuma o osnovici za plaće u javnim službama

       http://www.hssms-mt.org/uploads/pdf/Tumacenje%20sporazuma%20o%20osnovici.pdf 

 

 • Izmjene i dopune sporazuma o osnovici za plaće u javnim službama

 http://www.hssms-mt.org/uploads/pdf/Izmjene%20i%20dopune%20Dodatka%20Sporazumu%20o%20osnovici%20za%20place%20u%20javnim%20sluzbama%202011.pdf 

 

 

VJERODOSTOJNO TUMACENJE IZMJENA I DOPUNA DODATKA SPORAZUMU O

OSNOVICI ZA PLACE U JAVNIM SLUŽBAMA

 

 

 

 

 

 

VJERODOSTOJNO TUMACENJE IZMJENA I DOPUNA DODATKA SPORAZUMU O

OSNOVICI ZA PLACE U JAVNIM SLUŽBAMA 7.1.2013

Privremeno ograničenje materijalnih prava za službenike i namještenike u javnim službama

 

Dana 12. prosinca 2012. godine potpisan je Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama te Dodatak I. tom Ugovoru kojima su neka prava koja su njima ugovorena, ograničena na određeno vrijeme.

 

 

Navedeni ugovor nakon dužih pregovora, usklađivanja stajališta, popuštanja i nepopuštanja, Vlada Republike Hrvatske sklopila je sa Samostalnim sindikatom zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske, Hrvatskim sindikatom djelatnika u kulturi, Sindikatom zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske, Hrvatskim liječničkim sindikatom, Nezavisnim sindikatom zaposlenih u hrvatskom zdravstvenom osiguranju te Sindikatom državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske.

 

Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama (dalje: TKU), koji je kao i Dodatak I. tom Ugovoru (dalje: Dodatak TKU) objavljen u Narodnim novinama br. 141/12, razina radničkih materijalnih prava smanjena je u odnosu na prije važeći Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 115/10). Novi TKU primjenjuje se od dana potpisa, 12. prosinca 2012., osim odredbi članka 67., koje se primjenjuju od 1. siječnja 2013.

 

Ukratko ćemo se osvrnuti na Dodatak TKU-a i Zakon o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama, kojim su privremeno ograničena materijalna prava radnika ugovorena TKU-om.

 

Dakle, prema odredbama Dodatka TKU-a:

- regres za godišnji odmorneće se isplaćivati u 2013.godini

- visina dnevnice za službena putovanjau Republici Hrvatskoj iznosit će 150,00 kuna u 2012. i 2013.godini

- osnovica za isplatu jubilarnih nagradau 2013.godini iznosi 500,00 kuna

- božićnicase neće isplaćivati u 2012. i 2013. godini.

 

Nadalje, svi kolektivni ugovori za pojedina područja, odjeljke ili skupine prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, koji su zaključeni slijedom Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, trebaju se uskladitisDodatkom TKU-au roku od 30 dana od dana njegovog potpisivanja, odnosno do 12. siječnja 2013.

 

Dodatkom TKU-a ugovoreno je da ukoliko pojedino materijalno pravo postane utuživotemeljem granskih kolektivnih ugovora, u kojima je razina materijalnih prava radnika također ugovorena, Vlada Republike Hrvatske priznaje utuživost tih prava i drugim službenicima i namještenicima u javnim službama na koje se ti kolektivni ugovori ne primjenjuju. Uvažavajući okolnost da se materijalna prava zaposlenih u državnim i javnim službama financiraju od istovjetnih javnih i fiskalnih prihoda, posebnu brigu potrebno je voditi o nužnosti da opseg i visina njihovih prava bude ujednačena.

 

Zbog održavanja fiskalne održivosti sustava javnih službi, te činjenice da se kolektivni pregovori o izmjeni granskih kolektivnih ugovora neće moći dovršiti prije obveze isplate godišnje nagrade za božićne blagdane, zaposlenima u javnim službama donesen je Zakon o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama, kojim je uskraćena isplata božićnice za 2012. i 2013. godinu i regresa za korištenje godišnjeg odmora za 2013. godinu.

 

Predlagatelj Zakona,Vlada Republike Hrvatske, u obrazloženju Prijedloga Zakona navela je da će se uskratom isplate ova dva materijalna prava zaposlenih u javnim službama u 2012. i 2013. godini, koja proizlaze samo i isključivo iz ugovorenih obveza, a ne iz zakona i drugih propisa, ostvariti odgovarajući dio potrebnih ušteda u državnom proračunu.

  Način objave kolektivnog ugovora

 

 

U radnopravnoj praksi često se sklapaju kolektivni ugovori. Za to su posebno motivirani sindikati, budući da, prema članku 7. Zakona o radu, poslodavac, radnik i radničko vijeće te sindikati i udruge poslodavaca, mogu ugovoriti uvjete rada koji su za radnika povoljniji od uvjeta određenih Zakonom o radu ili drugim zakonom. U članku se razmatraju pravila o objavi kolektivnih ugovora.

 

 

Temeljni propis koji uređuje opće radnopravne odnose je Zakon o radu (NN 149/09 i 61/11), koji u najvećem djelu propisuje prava i obveze ugovornih strana (poslodavca i radnika).

 

Međutim, člankom 7. toga Zakona propisano je da poslodavac, radnik i radničko vijeće te sindikati i udruge poslodavaca, mogu ugovoriti uvjete rada koji su za radnika povoljniji od uvjeta određenih Zakonom o radu ili drugim zakonom, a ako je neko pravo iz radnog odnosa različito uređeno ugovorom o radu, pravilnikom o radu, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, kolektivnim ugovorom ili zakonom, primjenjuje se za radnika najpovoljnije pravo, ako Zakonom o radu ili drugim zakonom nije drukčije određeno.

 

Nadalje, prema članku 6. Zakona o radu, u radnom odnosu poslodavac i radnik dužni su se pridržavati odredbi Zakona o radu i drugih zakona, međunarodnih ugovora koji su sklopljeni i potvrđeni u skladu s Ustavom i objavljeni, a koji su na snazi, drugih propisa, kolektivnih ugovora i pravilnika o radu.

 

Bitno je napomenuti da se propisi o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu, kolektivni ugovor i pravilnik o radu moraju na prikladan način učiniti dostupnima radnicima. Također, člankom 265. Zakona o radu propisano je da se kolektivni ugovor mora javno objaviti, a način objave kolektivnih ugovora propisan je Pravilnikom o načinu objave kolektivnih ugovora (NN 70/10). Propust poslodavca da objavi kolektivni ugovor koji ga obvezuje, ne utječe na izvršenje njegovih obveza iz sklopljenog kolektivnog ugovora.

 

Što se načina objave kolektivnog ugovora tiče, treba reći da Pravilnik o načinu objave kolektivnih ugovora propisuje da kolektivni ugovor ili promjenu kolektivnog ugovora (promjenom se, prema članku 264. stavak 1. Zakona o radu, smatra izmjena, dopuna, otkaz ili pristup kolektivnom ugovoru) koja obvezuje samo jednog poslodavca, neovisno o području primjene, objavljuje poslodavac na način propisan za objavu pravilnika o radu.

 

Prema Pravilniku o načinu objave pravilnika o radu (NN 67/10) pravilnike o radu (pa i kolektivni ugovor koji obvezuje samo jednog poslodavca), treba objaviti na način da budu dostupni na uvid svim radnicima na koje se odnose i izloženi na vidljivom mjestu u prostorijama u kojima oni redovito borave tijekom radnog vremena, a ako poslodavac iz opravdanih razloga ne može pravilnik i posebne pravilnike (pa i kolektivni ugovor za jednog poslodavca) objaviti na način utvrđen člankom 4. toga Pravilnika dužan je, odmah po njihovom donošenju, obavijestiti radnike o donošenju pravilnika pisanom objavom na vidljivom mjestu u svojim prostorijama ili putem osobe koja rukovodi pojedinom skupinom radnika, te odrediti osobu ili osobe kod kojih radnici tijekom radnog vremena mogu iste dobiti na uvid, a može ih objaviti i preko interne računalne mreže.

 

Ako kod poslodavca djeluju sindikalni povjerenici ili je utemeljeno radničko vijeće, poslodavac je dužan, uz objavu pravilnika i posebnih pravilnika, dakle, i kolektivnog ugovora koji se primjenjuje samo kod jednog poslodavca, iste dostaviti sindikalnim povjerenicima i članovima radničkog vijeća.

 

Što se tiče objave kolektivnog ugovora ili promjene kolektivnog ugovora koja obvezuje dva ili više poslodavca i u kojemu je kao područje primjene navedeno područje Republike Hrvatske ili područje dviju ili više županija, objavljuju se u „Narodnim novinama“. Nadalje, kolektivni ugovor ili promjena kolektivnog ugovora koja obvezuje dva ili više poslodavaca i u kojemu je kao područje primjene navedeno područje jedne županije, objavljuje se u službenom glasilu županije. Objavu tih kolektivnih ugovora ili promjena kolektivnog ugovora daje na objavu stranka kolektivnog ugovora koja je stranka na strani poslodavca.

 

Konačno, treba navesti da se kolektivni ugovor ili njegova promjena mora objaviti u roku od trideset dana od dana sklapanja ili promjene kolektivnog ugovora. 29.1.2013

(Ne)opravdanost ponovnih zahtjeva sindikata za uvođenje članarine svim radnicima na koje se odnosi kolektivni ugovor

 

 

Interes sindikata da u vrijeme relativnog smanjenja broja sindikalno organiziranih radnika i smanjenja prihoda sindikata od članarina pokuša ponovno uvesti tzv. doprinos solidarnosti možda bi bio logičan, ali je pravno nedopustiv.

 

 

Različiti sindikati ipak su potkraj prošle i početkom ove godine postigli da su nakon dugog pregovaranja i uz znatne restrikcije, u konačnici priznati i potpisani različiti kolektivni ugovori.

 

Međutim, činjenica je da navedeni kolektivni ugovori vrijede jednako i za radnike nečlanove sindikata, kao i za radnike članove sindikata koji plaćaju sindikalnu članarinu.

 

Stoga se, u tom smislu, među sindikatima (ponovno) aktualiziralo pitanje ima li sindikat pravo na naknadu odnosno svojevrsnu članarinu i od drugih radnika koji nisu članovi sindikata, s obzirom da ove posebne, povoljnije odredbe koje regulira kolektivni ugovor, vrijede i za njih?

 

Takav interes sindikata da u vrijeme relativnog smanjenja broja sindikalno organiziranih radnika i smanjenja prihoda sindikata od članarina pokuša ponovno uvesti tzv. doprinos solidarnosti možda bi bio logičan, ali je pravno nedopustiv.

 

Naime, po svojoj definiciji tzv. „doprinos solidarnosti“ bila bi obveza radnika koji nisu članovi sindikata da za vrijeme važenja kolektivnog ugovora sklopljenog između sindikata i poslodavca plaćaju sindikatu svojevrsnu članarinu kao naknadu za povoljnosti iz kolektivnog ugovora, a koje koriste kao i radnici članovi sindikata.

 

Treba istaknuti kako je tzv. „doprinos solidarnosti“ u hrvatski pravni sustav bio čak i nakratko uveden odredbom članka 187.a prijašnjeg Zakona o radu, a koji je uveden člankom 53. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu (NN 114/03).

 

Međutim, odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj U-I-2766/2003 od 24. svibnja 2005., ukinut je navedeni članak 53. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, te je na taj način u cijelosti zapravo ukinut spomenuti   članak 187.a prijašnjeg Zakona o radu   s još nekim odredbama koje su se posredno odnosile na spomenuti „doprinos solidarnosti“.

 

Na taj način zapravo je iz hrvatskog radnopravnog zakonodavstva uklonjen institut „doprinosa solidarnosti“ budući da je prethodno navedene odredbe koje idu u smjeru uvođenja toga doprinosa Ustavni sud Republike Hrvatske ocijenio odredbama diskriminatornog karaktera.

 

S obzirom na navedeno, „doprinos solidarnosti“ nije niti mogao biti unesen kao institut u odredbe aktualnog Zakona o radu (NN 149/09 i 61/11) niti ga sadašnji Zakon o radu uopće poznaje.

 

Dakle, bilo kakva obveza radnika nečlanova sindikata u smislu plaćanja prethodno opisane naknade sindikatu ne dolazi u obzir.

 

Daniel Sever, mag. iur.

  ŠTRAJK JAVNIH SLUŽBI

ŠTRAJK JAVNIH SLUŽBI

  "ŠTRAJK

JAVNIH SLUŽBI"


 • zdravstvo
 • socijalna skrb
 • kultura
 • osnovne škole
 • srednje škole
 • visoka znanost

više na linku:

http://javnesluzbe.hr/

PUTOVANJA

PUTOVANJA

ČAROLIJA ADVENTA

Jezera gornje Austrije

 

izlet - 2 dana

08.-09. prosinac 2018.

 


PRIJAVE i UPLATE najkasnije

do 15.11.2018.


više na linku:

http://www.sszssh-kbc-zagreb.com/putovanja-39517


kultura

kultura

KULTURA


GK Komedija

"Šest likova traži autora"

20.11.2018. u 20 sati


više na linku:

http://www.sszssh-kbc-zagreb.com/kultura-39518
 


GDPR - Uredba o zaštiti osobnih podataka

GDPR - Uredba o zaštiti osobnih podataka

GDPR - Uredba o zaštiti osobnih podataka

na snazi od 28. svibnja 2018. godine

 


više na linku:

http://www.sszssh-kbc-zagreb.com/privola%20suglasnost%20za%20objavu%20osobnih%20podataka-54714


ŠETNJE Gradom Zagrebom

ŠETNJE Gradom Zagrebom

Klovićevi dvori

IZLOŽBA

 

"Katarina Velika- Carica svih Rusa"

12.04.-29.07.2018.

uto-ned - 11:00 - 19:00 sati

 


PRIJAVE U TIJEKU !

najkasnije do 26.02.2018.

 


više na:

http://www.sszssh-kbc-zagreb.com/setnje%20gradom%20zagrebom-54434

UMAG 2018._sportske igre

UMAG 2018._sportske igre

SPORTSKE IGRE

 

UMAG

06.-10. lipnja 2018.

 


PRIJAVE U TIJEKU !!!

najkasnije do 01.05.2018.

 


više na linku:

http://www.sszssh-kbc-zagreb.com/sportske%20igre-39519


DOMAĆI MED

DOMAĆI MED

DOMAĆI MED

 

DOMAĆI MED

vrhunske kvalitete

50 kn

 


više na linku: 

http://www.sszssh-kbc-zagreb.com/domaci%20med-53342


ŠKOLA STRANIH JEZIKA

ŠKOLA STRANIH JEZIKA

ŠKOLA STRANIH JEZIKA

 

UPISI u ljetni semestar 2018.

U TIJEKU !


 

CIJENA, članovi SSZSSH KBC Zagreb 

i članovi njihove uže obitelji: 1.290,00 kn

 


 

više na linku:


"KRAPINSKE TOPLICE"

"KRAPINSKE TOPLICE"
 
"KRAPINSKE TOPLICE
Hotel KRAS
"AQUAE VIVAE"
 
 
PONUDA za 2018.
 
više na linku:
 

LJEKARNA "PRIMA PHARME"

LJEKARNA "PRIMA PHARME"

LJEKARNA "Prima Pharme"

Rebro

 

15 % popusta

na dio asortimana ljekarne

osim ljekova na recept

 


više na:

http://www.sszssh-kbc-zagreb.com/ljekarna%20rebro-39510


BOLNIČAR i NJGOVATELJ

BOLNIČAR i NJGOVATELJ

 

BOLNIČAR i NJEGOVATELJ

osposobljavanje

 

 


 


OSIGURANJE

OSIGURANJE
 
BO ili OTKAZ
 
OSIGURANJE
 

 
više na:

FRIZURE, MANIKURE ....

FRIZURE, MANIKURE ....

FRIZURE, MANIKURE

 

NOVO U PONUDI !


 

Frizerski salon "LONDON"

u sklopu "Hotela Rebro"


 • USLUGE I PROIZVODI
 • 20% za članove SSZSSH KBC Zagreb

 


više na:

http://www.sszssh-kbc-zagreb.com/frizerski%20salon%20london-53517


Registracija auta

Registracija auta

 

 

REGISTRACIJA AUTOMOBILA

I

TEHNIČKI PREGLED

 


više na:

http://www.sszssh-kbc-zagreb.com/registracija%20auta-39505

BANKARSKO SAVJETOVANJE

BANKARSKO SAVJETOVANJE

BESPLATNO BANKARSKO SAVJETOVANJE

 

više na:


STRUKOVNE KOMORE

STRUKOVNE KOMORE

STRUKOVNE KOMORE

 • VIJESTI ....

 

više na:

http://www.sszssh-kbc-zagreb.com/komore%20vijesti-49568

 


SINDIKAT_obavijesti

SINDIKAT_obavijesti

OBAVIJESTI

 • SREDIŠNJICE SINDIKATA
 •  
 • PODRUŽNICE KBC Zg

 


 


ZG VIJESTI

ZG VIJESTI

ZAGREBAČKE VIJESTI

 

više na:

 

KNJIGA DOJMOVA

KNJIGA DOJMOVA
KNJIGA DOJMOVA:
 
 
više na:
 

KONTAKT

KONTAKT

 Za sve informacije i upite obratite nam se s punim povjerenjem putem telefona ili kontakt obrasca. 

 

 


Ministarstvo zdravlja

Sindikalna košarica

Dinamika rasta plaća