Gospodarsko - socijalno vijeće

Gospodarsko socijalno vije e

 

 

ZAPISNICI SA SJEDNICA GSV:

http://www.nhs.hr/gsv/zapisnici/  

 

 

Na temelju članka 285. i 286. Zakona o radu (»Narodne novine«, broj 149/2009 i 61/2011), Vlada Republike Hrvatske, Hrvatska udruga poslodavaca, Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Nezavisni hrvatski sindikati, Matica hrvatskih sindikata, Hrvatska udruga sindikata i Udruga radničkih sindikata Hrvatske (dalje u tekstu: potpisnici Sporazuma) zaključili su 3. veljače 2012. godine

 

SPORAZUM O OSNIVANJU

GOSPODARSKO-SOCIJALNOG VIJEĆA

 

 1. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim Sporazumom o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća (u daljnjem tekstu: Sporazum) potpisnici Sporazuma uređuju osnivanje, sastav, ovlasti, djelokrug i način rada Gospodarsko-socijalnog vijeća (u daljnem tekstu: Vijeće) na nacionalnoj razini kao najvišeg oblika tripartitnog socijalnog dijaloga u Republici Hrvatskoj, izražavaju opredjeljenje za razvoj svih oblika tripartitnih i bipartitnih odnosa na nacionalnoj razini, potiču i predlažu osnivanje tripartitnih tijela u jedinicama lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

 

Članak 2.

Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada) i socijalni partneri suglasni su da je socijalni dijalog važna demokratska vrednota društva i temeljni uvjet za zajedničko djelovanje na ostvarivanju postavljenih ciljeva i postizanje konsenzusa o razvoju hrvatskog društva.

 

Potpisnici Sporazuma suglasni su da proces savjetovanja u okviru Vijeća, i sudjelovanja Vlade i socijalnih partnera podrazumijeva partnerstvo, kao najviši stupanj suradnje i uzajamne odgovornosti Vlade i predstavnika sindikata i poslodavaca za proces oblikovanja javnih politika te donošenja i provedbe nacionalnih strategija, programa, zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga rada Vijeća.

 

Članovi Vijeća i njihovi zamjenici obvezni su u svom radu polaziti od načela međusobnog uvažavanja i povjerenja, promicati načela socijalnog partnerstva, odgovornosti te predanost i dosljednost u zalaganju za ostvarivanje zajednički utvrđenih ciljeva. U ovom procesu Vlada se obvezuje na poštivanje autonomije socijalnih partnera.

 

2. GOSPODARSKO-SOCIJALNO VIJEĆE NA NACIONALNOJ RAZINI

 

Članak 3.

Vijeće je savjetodavno tijelo koje Vladi Republike Hrvatske daje mišljenja o pitanjima iz svog djelokruga rada.

 

Članak 4.

Potpisnici Sporazuma osnivaju Vijeće kao nacionalno tripartitno tijelo, radi utvrđivanja i ostvarivanja usklađenih djelatnosti s ciljem zaštite i promicanja gospodarskih i socijalnih prava odnosno interesa radnika i poslodavaca, vođenja usklađene gospodarske, socijalne i razvojne politike, poticanja, sklapanja i primjene kolektivnih ugovora te njihovog usklađivanja s mjerama gospodarske, socijalne i razvojne politike.

 

Potpisnici Sporazuma se obvezuju da će javne politike (usklađivanje gospodarske, socijalne i razvojne politike) nacionalne strategije, nacrti zakona, propisa, programa i drugi dokumenati iz djelokruga rada Vijeća, a polazeći od Programa rada Vijeća, prije upućivanja u Hrvatski sabor biti razmotreni na Vijeću, odnosno odgovarajućim radnim tijelima.

 

Konzultacije između Vlade i socijalnih partnera mogu se obavljati i prije utvrđivanja nacrta pojedinih dokumenata iz stavka 2. ovog članka.

 

Prilikom uvodnih obrazloženja u Hrvatskom saboru o određenim dokumentima, zakonima i drugim propisima koje predlaže Vlada, a o kojima je prethodno u procesu savjetovanja svoje mišljenje iznijelo Vijeće, ovlašteni predstavnik Vlade o istom će izvijestiti zastupnike.

 

Članak 5.

Potpisnici Sporazuma suglasni su da se Programom rada Vijeća utvrđuju teme, rokovi i nositelji pripreme istih, te način sudjelovanja Vlade i socijalnih partnera u postupku savjetovanja.

 

Vlada se obvezuje osigurati putem resornih ministarstava i drugih tijela državne uprave poštivanje procedure koja je propisana ovim Sporazumom i Poslovnikom o radu GSV.

 

Članak 6.

Vijeće je sastavljeno od predstavnika Vlade, udruga poslodavaca više razine (u daljnjem tekstu: poslodavci) te udruga sindikata više razine (u daljnjem tekstu: sindikati), za koje je odgovarajućim zakonom ili drugim aktom utvrđeno da ispunjavaju propisane uvjete o načinu određivanja zastupljenosti u tripartitnim tijelima na nacionalnoj razini.

 

Vlada i socijalni partneri imaju jednak broj predstavnika u Vijeću, a svaki predstavnik u Vijeću ima zamjenika.

 

Broj članova Vijeća ovisi o broju udruga sindikata više razine za koje je utvrđeno da ispunjavaju uvjete o načinu određivanja zastupljenosti udruga sindkata više razine u tripartitnim tijelima na nacionalnoj razini.

 

Članak 7.

Svaki potpisnik Sporazuma samostalno imenuje i opoziva svoje predstavnike u Vijeću te njihove zamjenike na način utvrđen svojim aktima, o čemu će u roku od 7 dana od imenovanja odnosno promjene izvijestiti Samostalnu službu za socijalno partnerstvo Ministarstva rada i mirovinskoga sustava (u daljnjem tekstu: Služba).

 

Članak 8.

Potpisnici Sporazuma obvezuju se poštivati pravo na slobodu udruživanja, organiziranja i djelovanja udruga sindikata i poslodavaca.

 

Potpisnici Sporazuma se obvezuju da se neće miješati u rad i unutarnju organiziranost drugih partnera.

 

Članak 9.

Za pravovaljani rad Vijeća potrebna je nazočnost najmanje po tri predstavnika ili njihova zamjenika iz redova Vlade, sindikata i poslodavaca.

 

Nakon završene rasprave o pojedinoj točki dnevnog reda predsjednik Vijeća zatražit će od Vlade i predstavnika socijalnih partnera izjašnjavanje o raspravljenom prijedlogu.

 

Ako o raspravljenom prijedlogu nije postignut konsenzus predsjednik Vijeća zatražit će od predstavnika Vlade i socijalnih partnera iznošenje konkretnog mišljenja o raspravljenom prijedlogu, uz obvezu da isto, najkasnije u roku od 24 sata, u pisanom obliku dostave Službi.

 

Zajedničko mišljenje Vijeća i /ili izdvojena mišljenja pojedinog potpisnika Sporazuma unose se u zapisnik sa sjednice.

 

Zajedničko mišljenje Vijeća o raspravljenom prijedlogu, kao i izdvojena mišljenja (stavovi) svakog potpisnika Sporazuma objavit će se na web-stranici Službe.

 

Članak 10.

Radi ostvarenja ciljeva iz članka 1. Vijeće:

 • promiče ideju trostrane suradnje Vlade, udruga sindikata i udruga poslodavaca na razmatranju i rješavanju gospodarskih i socijalnih pitanja i problema,
 • prati i ocjenjuje utjecaj gospodarske politike i mjera gospodarske politike na socijalnu stabilnost i razvoj;
 • prati, izučava i ocjenjuje utjecaj socijalne politike i mjera socijalne politike na socijalnu stabilnost i razvoj;
 • predlaže mjere za vođenje usklađene gospodarske, socijalne i razvojne politike;
 • ocjenjuje i daje mišljenje o mjerama za ostvarivanje makroekonomske stabilnosti, konkurentnosti gospodarstva i uravnotežen gospodarski i socijalni razvoj;
 • daje mišljenje o prijedlogu Državnog proračuna;
 • prati, izučava i ocjenjuje utjecaj promjena cijena i plaća na gospodarsku i socijalnu stabilnost i razvoj;
 • predlaže Vladi, poslodavcima i sindikatima, odnosno njihovim udrugama i udrugama više razine vođenje usklađene politike cijena i plaća;
 • prati stanje na području zapošljavanja, mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, obrazovanja i usklađivanja tržišta rada i zaštite na radu te predlaže mjere za njihovo poticanje i unapređenje;
 • daje mišljenje o prijedlozima zakona iz područja rada, gospodarstva i socijalne sigurnosti;
 • raspravlja i može dati mišljenje o prijedlozima drugih zakona i propisa od javnog interesa;
 • potiče sklapanje i primjenu kolektivnih ugovora;
 • daje obrazloženo mišljenje ministru nadležnom za rad o svim pitanjima i problemima vezanim uz sklapanje i primjenu kolektivnih ugovora te procjenu učinka proširenja kolektivnog ugovora;
 • potiče mirno rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova;
 • utvrđuje listu miritelja u kolektivnim radnim sporovima;
 • donosi pravilnik o načinu izbora miritelja i provođenju postupka mirenja u rješavanju kolektivnih radnih sporova;
 • daje mišljenje i prijedloge ministru nadležnom za rad u svezi s drugim pitanjima uređenim Zakonom o radu;
 • prati primjenu zakona iz područja rada i socijalne sigurnosti;
 • prati ostvarivanje zaštite prava iz rada i socijalne sigurnosti i predlaže mjere za unapređivanje;
 • usvaja izvještaj o radu Vijeća i njegovih radnih tijela.

 

Članak 11.

Vijeće donosi Poslovnik o radu kojim se uređuju:

 • Ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika, dopredsjednika i članova Vijeća;
 • Donošenje Programa rada;
 • Priprema, sazivanje, održavanje i tijek sjednice Vijeća;
 • Postupak utvrđivanja i donošenja mišljenja Vijeća;
 • Način vođenja i sadržaj skraćenog zapisnika sjednice Vijeća;
 • Stalna i povremena radna tijela Vijeća te njihovo osnivanje i ukidanje;
 • Djelokrug, način rada i utvrđivanje mišljenja radnih tijela Vijeća;
 • Način vođenja i sadržaj skraćenog zapisnika sjednice Povjerenstva;
 • Ostvarivanje javnosti rada Vijeća;
 • Obavljanje organizacijskih, stručnih, administrativno-tehničkih i drugih poslova za Vijeće i radna tijela Vijeća.

 

Članak 12.

Vijeće ima predsjednika i dva dopredsjednika.

 

Sindikati, poslodavci i Vlada samostalno utvrđuju prijedlog za imenovanje i razrješenje svog predstavnika – člana Vijeća koji će obnašati funkciju predsjednika, odnosno dopredsjednika.

 

Predsjednik i dopredsjednici imenuju se na vrijeme od godine dana, naizmjenično iz redova predstavnika sindikata, poslodavaca i Vlade u Vijeću.

 

Članak 13.

Dužnosti predsjednika Vijeća su:

 • predsjedava Vijećem,
 • predstavlja Vijeće,
 • saziva sjednice Vijeća u dogovoru s dopredsjednicima Vijeća,
 • predlaže dnevni red sjednica Vijeća u dogovoru s dopredsjednicima Vijeća,
 • osigurava red na sjednici Vijeća,
 • prati izvršavanje zaključaka Vijeća,
 • usklađuje rad Vijeća i njegovih radnih tijela,
 • brine o poštivanju Poslovnika,
 • provodi načelo javnosti rada Vijeća,
 • obavlja i druge poslove koje mu povjeri Vijeće.

Predsjednika u njegovoj odsutnosti zamjenjuje jedan od dopredsjednika Vijeća, kojeg ovlasti predsjednik.

 

Članak 14.

Redovnu sjednicu Vijeća saziva predsjednik Vijeća sukladno Poslovniku o radu i usvojenom Programu rada Vijeća.

 

Predsjednik Vijeća obvezan je sazvati sjednicu na temelju odluke Vijeća, na zahtjev Vlade ili jednog od socijalnih partnera.

 

Svaki član Vijeća može podnijeti prijedlog za razmatranje pitanja, odnosno za donošenje odluke iz nadležnosti Vijeća.

 

Članak 15.

Na sjednice Vijeća, pozivaju se članovi Vijeća i njihovi imenovani zamjenici.

 

Na sjednice Vijeća kao i na sastanke povjerenstava mogu biti pozvani stručnjaci, predstavnici sindikata ili udruga poslodavaca koji nisu zastupljeni u Vijeću te druge osobe, o čemu prethodno odlučuje predsjednik u dogovoru s dopredsjednicima Vijeća.

 

Članak 16.

Vijeće ima stalna i povremena radna tijela.

 

Stalna radna tijela Vijeća su povjerenstva, a povremena radna tijela su radne skupine.

 

Povjerenstva i radne skupine osnivaju se i ukidaju odlukom Vijeća kojom se određuje i njihov sastav i djelokrug rada.

 

Član povjerenstva može biti i predstavnik ili njegov zamjenik u Vijeću.

 

Članak 17.

Ako je o pojedinom pitanju povjerenstvo donijelo mišljenje, ono se obvezno predstavlja Vijeću prilikom rasprave o tom pitanju.

 

Prilikom utvrđivanja mišljenja povjerenstva isto se formulira iskazivanjem mišljenja Vlade i svakog socijalnog partnera, te izdvojenih mišljenja ako ih ima.

 

Članak 18.

Adresa Vijeća je, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78.

 

Članak 19.

Kadrovske, organizacijske, tehničke i materijalne uvjete za rad Vijeća osigurava Vlada.

 

Organizacijski, stručni, administrativno-tehnički i drugi poslovi za potrebe Vijeća, te njegovih stalnih i povremenih radnih tijela obavljaju se u Službi.

 

3. OBLICI SOCIJALNOG PARTNERSTVA NA NACIONALNOJ RAZINI

 

Članak 20.

Vlada i socijalni partneri suglasni su da će razvijati sve oblike bipartitne i tripartitne suradnje, te se obvezuju osigurati sve potrebne organizacijske, stručne, administrativne i druge uvjete za aktivno i učinkovito sudjelovanje svojih predstavnika u procesima socijalnog dijaloga na svim razinama i u svim tijelima.

 

Članak 21.

Vladi i socijalnim partnerima osiguravaju se uvjeti za sudjelovanje u radu tripartitnih tijela na nacionalnoj razini pod uvjetima i na način utvrđen posebnim propisima.

 

Članak 22.

Potpisnici Sporazuma obvezuju se sva interesna, pravna i druga pitanja, koja podrazumijevaju dvostrani odnos poslodavaca i sindikata rješavati bipartitno, u prethodnom postupku.

 

4. GOSPODARSKO-SOCIJALNA VIJEĆA NA RAZINAMA JEDINICA LOKALNE, ODNOSNO PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

 

Članak 23.

Radi uspostave i razvitka tripartitnog dijaloga u jedinicama lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, potpisnici Sporazuma potiču i predlažu osnivanje Gospodarsko-socijalnih vijeća u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: lokalna, odnosno regionalna vijeća).

 

Članak 24.

Potpisnici ovog Sporazuma suglasni su da Hrvatska udruga poslodavaca, sindikalne središnjice, Hrvatska zajednica županija, Udruga gradova i Udruga općina Republike Hrvatske utvrde Smjernice o načinu osnivanja, ustrojstvu i djelovanju gospodarsko-socijalnih vijeća u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

5. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 25.

Vijeće na nacionalnoj razini dužno je donijeti Poslovnik o radu u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma.

 

Članak 26.

Ovaj Sporazum stupa na snagu danom potpisa ovlaštenih predstavnika Vlade i socijalnih partnera.

 

Članak 27.

Danom stupanja na snagu ovog Sporazuma prestaje važiti Sporazum o osnivanju, GSV-a od 14. ožujka 2011.

 

Članak 28.

Ovaj Sporazum objavljuje se u »Narodnim novinama«. 

 

Za Vladu Republike Hrvatske: 

prof. dr. sc. Mirando Mrsić dr. med., v. r.

 

 

Za Sindikalne središnjice: 

Savez samostalnih sindikata Hrvatske
Mladen Novosel, v. r.

 

Nezavisni hrvatski sindikati
Krešimir Sever, v. r.

 

Matica hrvatskih sindikata
Vilim Ribić, v. r.

 

Hrvatska udruga sindikata
Ozren Matijašević, v. r.

 

Udruga radničkih sindikata Hrvatske
Damir Jakuš, v.r .

 

 

Za Hrvatsku udrugu poslodavaca: 

Ivan Ergović, v. r. Na osnovi članka 16. Sporazuma o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća i članka 33. stavak 2. Poslovnika o radu Gospodarsko-socijalnog vijeća i njegovih radnih tijela, Gospodarsko-socijalno vijeće na 162. sjednici održanoj 14. ožujka 2011. godine donosi

 

ODLUKU

o osnivanju, djelokrugu rada te sastavu Povjerenstava Gospodarsko-socijalnog vijeća

 

Članak 1.

Povjerenstva Gospodarsko-socijalnog vijeća osnivaju se kao stalna tripartitna stručna tijela Vlade RH i socijalnih partnera koja sudjeluju u oblikovanju javnih politika za područja za koja su osnovana, prate realizaciju javnih politika i primjenu propisa, te daju prijedloge za njihovo unaprjeđenje. Povjerenstva usklađuju različita interesna pitanja s ciljem postizanja društvenog konsenzusa kao jamstva poštivanja usvojenih propisa, te kao jamstva općega društvenog napretka.

 

Povjerenstva GSV-a raspravljaju i utvrđuju mišljenja o prijedlozima javnih politika (usklađivanje gospodarske, socijalne i razvojne politike) i propisa koji su im dostavljeni prema Programu rada GSV- a, ali i na vlastitu inicijativu.

 

Članak 2.

Povjerenstva Gospodarsko-socijalnog vijeća (u daljnjem tekstu: Povjerenstva) su:

 • Povjerenstvo za politiku plaća, porezni sustav i životni standard;
 • Povjerenstvo za socijalnu politiku;
 • Povjerenstvo za zapošljavanje, obrazovanje i usklađivanje s tržištem rada;
 • Povjerenstvo za zakonodavstvo, kolektivne pregovore i zaštitu prava;
 • Povjerenstvo za održivi razvoj, poticanje gospodarstva, energetiku i klimatske promjene.
 •  

Članak 3.

Povjerenstvo za politiku plaća, porezni sustav i životni standard

 

Povjerenstvo za politiku plaća, porezni sustav i životni standard utvrđuje i prati politiku plaća, izučava i ocjenjuje utjecaj promjena cijena i plaća na gospodarsku stabilnost i razvoj, utvrđuje strukturu cijena za potrošačku košaricu, izučava i ocjenjuje utjecaj promjene cijena na životni standard građana, razmatra vođenje usklađene politike cijene i plaća te raspravlja i daje svoje mišljenje o prijedlozima kao i o pojedinim odlukama Vlade Republike Hrvatske kojima se uređuju ta pitanja, razmatra i daje prijedloge vezane uz poreznu politiku te propise kojima su regulirani parafiskalni nameti.

 

Članak 4.

Povjerenstvo za socijalnu politiku

 

Povjerenstvo za socijalnu politiku prati, raspravlja i daje svoje mišljenje i prijedloge o predloženim zakonskim inicijativama Vlade RH i drugih predlagača zakona i drugih akata kojima se uređuju pitanja iz područja socijalne politike i socijalne sigurnosti u Republici Hrvatskoj, a osobito iz područja mirovinskog i zdravstvenog sustava (uključujući i međunarodne i europske socijalne standarde/dokumente), te također razmatra efikasnost socijalnih transfera na smanjenje rizika od siromaštva.

 

Članak 5.

Povjerenstvo za zapošljavanje, obrazovanje i usklađivanje s tržištem rada

 

Povjerenstvo za zapošljavanje, obrazovanje i usklađivanje s tržištem rada prati, raspravlja i daje svoje mišljenje i prijedloge o predloženim zakonskim inicijativama Vlade RH i drugih predlagača zakona i drugih akata kojima se uređuje područje politike zapošljavanja, obrazovanja, stanje i kretanja na tržištu rada, usklađivanje obrazovanja s potrebama tržišta rada u Republici Hrvatskoj, te mogućnostima zapošljavanja u novim sektorima („zeleni poslovi“ i sl.). Povjerenstvo prati primjenu i predlaže mjere za unapređenje aktivne politike zapošljavanja, te radne i socijalne integracije radnika-migranata.

 

Članak 6.

Povjerenstvo za zakonodavstvo, kolektivne pregovore i zaštitu prava

 

Povjerenstvo za zakonodavstvo, kolektivne pregovore i zaštitu prava razmatra opća pitanja oko unapređenja zakonodavstva RH, posebice radnog zakonodavstva, prati provedbu propisa, daje prijedloge i mišljenja radi unapređenja ovoga područja. Povjerenstvo daje mišljenje o nacrtima zakona i drugih akata od interesa za socijalne partnere sukladno Programu rada Gospodarsko-socijalnog vijeća i njegovih radnih tijela ako isti nisu predmet rasprave ostalih povjerenstava Vijeća. Povjerenstvo prati i daje svoje mišljenje oko aktualnih pitanja vezanih uz sklapanje i primjenu kolektivnih ugovora te procjenu učinka proširenja kolektivnog ugovora. Povjerenstvo potiče razvoj i primjenu mirenja u rješavanju individualnih radnih sporova. Povjerenstvo prati primjenu i poštivanje međunarodnih i europskih radnih standarda/dokumenata.

 

Članak 7.

Povjerenstvo za održivi razvoj, poticanje gospodarstva, energetiku i klimatske promjene

 

Povjerenstvo za održivi razvoj, poticanje gospodarstva, energetiku i klimatske promjene u Republici Hrvatskoj razmatra prijedloge i daje svoje mišljenje o predloženim strateškim razvojnim dokumentima te o nacrtima zakona i drugih akata koje predlaže Vlada RH. Povjerenstvo predlaže Vijeću odgovarajuće mjere za poticanje gospodarstva, razvoja proizvodnoga sektora te poslovanja tvrtki s aspekta društvene odgovornosti.

 

Povjerenstvo razmatra pitanja vezana uz implementaciju međunarodnih dokumenata kojih je RH potpisnica i europskoga zakonodavstva u području energetike, emisije stakleničkih plinova i raspodjele kvota te rješavanje njihovih gospodarskih, socijalnih i ekoloških posljedica, kao i pitanja vezana uz oblikovanje i implementaciju nacionalnih strateških dokumenata i zakona, primjerice energetskog razvoja RH, energetske učinkovitosti, emisije stakleničkih plinova. Povjerenstvo će posebice sudjelovati u izradi i unapređenju odgovarajućeg zakonodavstva RH, praćenju provedbe propisa, te davanju prijedloga i mišljenja za unaprjeđenje ovoga područja.

 

Članak 8.

U povjerenstvima Vlada RH, poslodavci i sindikati mogu imati najmanje tri, a najviše pet predstavnika i/ili njihovih zamjenika.

 

Članak 9.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 

Predsjednik Gospodarsko-socijalnog vijeća
Božidar Kalmeta, dipl. ing.
 

  

Europski gospodarski i socijalni odbor - EGSO  

 

 

EGSO je savjetodavno tijelo Europske unije, osnovano još Rimskim ugovorom kojim je 1958. uspostavljena Europska ekonomska zajednica (EEZ). Taj Odbor na europskoj razini zastupa interese različitih gospodarskih i socijalnih interesnih skupina iz 27 zemalja članica EU i smatra se mostom između institucija EU-a i civilnog društva.

 

Trenutno EGSO ima 344 člana - predstavnika država članica. Članove predlažu vlade država članica, a imenuje ih Vijeće Europske unije na obnovljivi mandat od četiri godine. Članovi se redovito sastaju na radnim sastancima u Bruxellesu. Pripadaju trima skupinama: poslodavcima (skupina I), radnicima (skupina II) i predstavnicima različitih interesnih grupa (skupina III; npr. poljoprivrednici, potrošači, znanstvenici, nastavnici, ekološki pokreti i sl.).

 

EGSO savjetuje Europsku komisiju, Vijeće EU-a te Europski parlament u zakonodavnom postupku u određenim područjima nadležnosti EU-a. U nekim su ga područjima, u kojima to predviđa Ugovor o EZ-u, zakonodavne institucije obvezne konzultirati, a u nekima to mogu učiniti iako nisu obvezne.

 

U sljedećim su se područjima Vijeće i Komisija obvezni savjetovati s EGSO-om prije donošenja odluka: poljoprivreda, sloboda kretanja osoba i usluga, promet i transeuropske mreže, neizravno oporezivanje, usklađivanje propisa glede unutarnjeg tržišta, zapošljavanje, socijalna politika, obrazovanje, javno zdravstvo, zaštita potrošača, industrijska politika, ekonomska i socijalna kohezija, istraživanje i razvoj, okoliš.

 

EGSO može donositi mišljenja i na vlastitu inicijativu o bilo kojoj temi. Prosječno ih godišnje donese 170, od čega 15 % na vlastitu inicijativu. Sva se mišljenja prosljeđuje Parlamentu, Vijeću i Komisiji te objavljuju u Službenom listu EZ-a.

 

Temeljem Ugovora o suradnji koji je u rujnu 2001. EGSO potpisao s Komisijom utvrđeni su sljedeći prioriteti njegovog djelovanja:

 • sudjelovanje u donošenju odluka i oblikovanju politike u Zajednici,
 • stvaranje formalne platforme za sudjelovanje građanskog društva država članica u EU-u,
 • razvijanje dijaloga s organizacijama građanskog društva u državama i regijama izvan Zajednice te stvaranje zajedničkih tijela s njima.
 •  

Taj dijalog s državama izvan EU-a odvija se u sklopu zajedničkih savjetodavnih odbora, kontaktnih grupa, odbora za praćenje, okruglih stolova te konferencija, seminara i posjeta.

 

Dijalog s Hrvatskom odvija se u sklopu Zajednički savjetodavni odbor EU - RH.

 

Zajednička tijela EGSO-a i država kandidatkinja za cilj imaju jačanje civilnog društva u državi kandidatkinji te pomoć u približavanju EU-u. U tu svrhu oni: upućuju preporuke relevantnim tijelima u državi kandidatkinji i EU-u (Vlada, Vijeće za pridruživanje, EP, EK); promiču dijalog i suradnju između ekonomskih i socijalnih interesnih skupina u EU-u i državi kandidatkinji o svim ekonomskim i socijalnim aspektima ulaska zemlje u EU; potiču javne rasprave; jačaju civilno društvo u državama kandidatkinjama, itd.

 

Za te vanjskopolitičke aktivnosti zadužen je pododbor EGSO-a za vanjske poslove (REX), a osim tog pododbora rad EGSO-a odvija se u daljnjih 5 pododbora za: EMU i ekonomsku i socijalnu koheziju (ECO); Jedinstveno tržište, proizvodnju i potrošnju (INT); Promet, energetiku, infrastrukturu i informacijsko društvo (TEN); Zapošljavanje, socijalna pitanja (SOC) te Poljoprivredu, ruralni razvoj i okoliš (NAT).

 

Trenutačni predsjednik EGSO-a je Staffan Nilsson.

 

Više o Europskom gospodarskom i socijalnom odboru možete saznati na www.eesc.europa.eu ŠTRAJK JAVNIH SLUŽBI

ŠTRAJK JAVNIH SLUŽBI

  "ŠTRAJK

JAVNIH SLUŽBI"


 • zdravstvo
 • socijalna skrb
 • kultura
 • osnovne škole
 • srednje škole
 • visoka znanost

više na linku:

http://javnesluzbe.hr/

PUTOVANJA

PUTOVANJA

ČAROLIJA ADVENTA

Jezera gornje Austrije

 

izlet - 2 dana

08.-09. prosinac 2018.

 


PRIJAVE i UPLATE najkasnije

do 15.11.2018.


više na linku:

http://www.sszssh-kbc-zagreb.com/putovanja-39517


kultura

kultura

KULTURA


GK Komedija

"Šest likova traži autora"

20.11.2018. u 20 sati


više na linku:

http://www.sszssh-kbc-zagreb.com/kultura-39518
 


GDPR - Uredba o zaštiti osobnih podataka

GDPR - Uredba o zaštiti osobnih podataka

GDPR - Uredba o zaštiti osobnih podataka

na snazi od 28. svibnja 2018. godine

 


više na linku:

http://www.sszssh-kbc-zagreb.com/privola%20suglasnost%20za%20objavu%20osobnih%20podataka-54714


ŠETNJE Gradom Zagrebom

ŠETNJE Gradom Zagrebom

Klovićevi dvori

IZLOŽBA

 

"Katarina Velika- Carica svih Rusa"

12.04.-29.07.2018.

uto-ned - 11:00 - 19:00 sati

 


PRIJAVE U TIJEKU !

najkasnije do 26.02.2018.

 


više na:

http://www.sszssh-kbc-zagreb.com/setnje%20gradom%20zagrebom-54434

UMAG 2018._sportske igre

UMAG 2018._sportske igre

SPORTSKE IGRE

 

UMAG

06.-10. lipnja 2018.

 


PRIJAVE U TIJEKU !!!

najkasnije do 01.05.2018.

 


više na linku:

http://www.sszssh-kbc-zagreb.com/sportske%20igre-39519


DOMAĆI MED

DOMAĆI MED

DOMAĆI MED

 

DOMAĆI MED

vrhunske kvalitete

50 kn

 


više na linku: 

http://www.sszssh-kbc-zagreb.com/domaci%20med-53342


ŠKOLA STRANIH JEZIKA

ŠKOLA STRANIH JEZIKA

ŠKOLA STRANIH JEZIKA

 

UPISI u ljetni semestar 2018.

U TIJEKU !


 

CIJENA, članovi SSZSSH KBC Zagreb 

i članovi njihove uže obitelji: 1.290,00 kn

 


 

više na linku:


"KRAPINSKE TOPLICE"

"KRAPINSKE TOPLICE"
 
"KRAPINSKE TOPLICE
Hotel KRAS
"AQUAE VIVAE"
 
 
PONUDA za 2018.
 
više na linku:
 

LJEKARNA "PRIMA PHARME"

LJEKARNA "PRIMA PHARME"

LJEKARNA "Prima Pharme"

Rebro

 

15 % popusta

na dio asortimana ljekarne

osim ljekova na recept

 


više na:

http://www.sszssh-kbc-zagreb.com/ljekarna%20rebro-39510


BOLNIČAR i NJGOVATELJ

BOLNIČAR i NJGOVATELJ

 

BOLNIČAR i NJEGOVATELJ

osposobljavanje

 

 


 


OSIGURANJE

OSIGURANJE
 
BO ili OTKAZ
 
OSIGURANJE
 

 
više na:

FRIZURE, MANIKURE ....

FRIZURE, MANIKURE ....

FRIZURE, MANIKURE

 

NOVO U PONUDI !


 

Frizerski salon "LONDON"

u sklopu "Hotela Rebro"


 • USLUGE I PROIZVODI
 • 20% za članove SSZSSH KBC Zagreb

 


više na:

http://www.sszssh-kbc-zagreb.com/frizerski%20salon%20london-53517


Registracija auta

Registracija auta

 

 

REGISTRACIJA AUTOMOBILA

I

TEHNIČKI PREGLED

 


više na:

http://www.sszssh-kbc-zagreb.com/registracija%20auta-39505

BANKARSKO SAVJETOVANJE

BANKARSKO SAVJETOVANJE

BESPLATNO BANKARSKO SAVJETOVANJE

 

više na:


STRUKOVNE KOMORE

STRUKOVNE KOMORE

STRUKOVNE KOMORE

 • VIJESTI ....

 

više na:

http://www.sszssh-kbc-zagreb.com/komore%20vijesti-49568

 


SINDIKAT_obavijesti

SINDIKAT_obavijesti

OBAVIJESTI

 • SREDIŠNJICE SINDIKATA
 •  
 • PODRUŽNICE KBC Zg

 


 


ZG VIJESTI

ZG VIJESTI

ZAGREBAČKE VIJESTI

 

više na:

 

KNJIGA DOJMOVA

KNJIGA DOJMOVA
KNJIGA DOJMOVA:
 
 
više na:
 

KONTAKT

KONTAKT

 Za sve informacije i upite obratite nam se s punim povjerenjem putem telefona ili kontakt obrasca. 

 

 


Ministarstvo zdravlja

Sindikalna košarica

Dinamika rasta plaća