Agencijski radnici

12.5.2014

Provedba mjera zaštite na radu kod ustupljenih radnika

 

Zakon o radu je na novi način uredio privremeno zapošljavanje preko agencija za privremeno zapošljavanje. Radi omogućavanja slobode kretanja radnika, otvorila se mogućnost da agencije za privremeno zapošljavanje radnike ustupe i korisnicima u inozemstvu. Zbog navedene izmjene u radnopravnoj regulativi posebno su propisani i uglavci koje sporazum o ustupanju radnika mora imati u slučaju ustupanja radnika korisniku u inozemstvu.

 

Daljnje novine u tom području potječu iz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu (NN 61/11), a tiču se mogućnosti da korisnik, putem sporazuma s agencijom za zapošljavanje, ugovori da će voditi evidenciju o radnom vremenu ustupljenih radnika.

 

Posljednje novine u Zakonu o radu, koje se odnose na ustupanje radnika, proistječu iz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu (NN 73/13). Njima je Zakon o radu usklađen, uz suglasnost socijalnih partnera, i s Direktivom 2008/104/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o radu putem agencija za privremeno zapošljavanje, na način da se izrijekom zabranjuje agenciji za privremeno zapošljavanje naplaćivanje bilo kakvih naknada od radnika za njegovo ustupanje korisniku, a osobito naknada u slučaju sklapanja ugovora o radu između ustupljenog radnika i korisnika. Pritom je agencijama zakonom omogućeno da uz poslove ustupanja obavljaju i djelatnosti u vezi sa zapošljavanjem.

 

Poslove ustupanja radnika agencija ne može obavljati prije upisa u odgovarajuću evidenciju resornog ministarstva, a agenciji koja nije upisana u spomenutu evidenciju, inspektor rada zabranit će obavljanje poslova ustupanja.

 

S obzirom na terminološku neujednačenost odredaba kojima se regulira institut agencija za privremeno zapošljavanje, izmijenjena je odredba članka 27. stavka 1. Zakona o radu na način da je određeno da se radnik može ustupati za obavljanje ne privremenih poslova, već za privremeno obavljanje poslova. U svrhu praćenja rada agencija i sprječavanja mogućih zloporaba u poštovanju prava radnika zaposlenih u agenciji, uvedena je i obveza agencija da ministarstvu nadležnom za rad dostavljaju statističke podatke o obavljanju poslova ustupanja.

 

U ovom trilateralnom odnosu svaka strana ima svoje obveze i prava koja su propisana člancima 24. – 32. Zakona o radu, a mi ističemo provođenje mjera zaštite na radu. Naime, uzimajući u obzir odredbe članka 24. stavka 1. i članka 30. Zakona o radu, korisnici (poslodavci kojima je sporazumom o ustupanju radnika ustupljen određeni broj radnika) u odnosu na ustupljene radnike smatraju se poslodavcima, a ustupljeni radnici smatraju se radnicima u smislu odredbi Zakona o zaštiti na radu te korisnici imaju sve obveze, prava i odgovornosti prema tim radnicima sukladno odredbama Zakona o zaštiti na radu.

 

Prema navedenom, tamo gdje je to potrebno, korisnici su obvezni: 1) izraditi procjenu opasnosti i reviziju procjene opasnosti za poslove koje iznajmljeni radnici obavljaju kod korisnika, 2) osposobiti iznajmljene radnike za rad na siguran način za poslove koje će iznajmljeni radnici obavljati kod korisnika, 3) osposobiti odgovarajući broj radnika (uključujući i iznajmljene radnike) za pružanje prve pomoći, 4) osigurati osobna zaštitna sredstva za iznajmljene radnike.

 
11.9.2014

Privremeno ustupanje radnika u povezano društvo

 

Jedna od dvije nove mogućnosti kod fleksibilizacije zapošljavanja odnosno rada, koju je u radne odnose unio novi Zakon o radu (NN 93/14) je privremeno ustupanje radnika jednog poslodavca u povezano društvo, u zemlji i u inozemstvu. To je posve nova mogućnost korištenja radne snage, no ona ima svoja pravila i svoje uvjete.

 

Mogućnost privremenog ustupanja radnika u povezano društvo regulira članak 10. Zakona o radu, ali i članak 18. toga Zakona, kad se radi o privremenom ustupanju radnika u inozemstvo. Dakle, prema članku 10. stavak 3. Zakona o radu „kada poslodavac nema potrebe za radom određenih radnika, može svoga radnika privremeno ustupiti u s njim povezano društvo u smislu posebnog propisa o trgovačkim društvima, u trajanju od neprekidno najduže šest mjeseci, na temelju sporazuma sklopljenog između povezanih poslodavaca i pisane suglasnosti radnika“.

 

Ako bismo analizirali navedenu odredbu, možemo zaključiti da je privremeno ustupanje dopušteno samo ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:

 

1. poslodavac stvarno nema potrebu za radom radnika (inače radnik može odbiti dati suglasnost, koju mora dati da bi došlo do ustupanja)

 

2. ustupanje je samo privremenog karaktera i može trajati najdulje 6 mjeseci neprekidno (s tim da nije jasno u kojem vremenskom razdoblju – da li 6 mjeseci u godinu dana; 6 mjeseci za vrijeme radnog odnosa? Isto tako nije jasno mora li između dva privremena ustupanja radnika postojati neki prekid i koliki)

 

3. radnika se privremeno ustupa samo u povezano društvo (prema članku 473. Zakona o trgovačkim društvima povezana društva su pravno samostalna društva koja u međusobnom odnosu mogu stajati kao: društvo koje u drugome društvu ima većinski udio ili većinsko pravo u odlučivanju, ovisno i vladajuće društvo, društvo koncerna, društva s uzajamnim udjelima i društva povezana poduzetničkim ugovorima. Isto tako, ako poslodavac nije trgovačko društvo, ne može privremeno ustupati radnike jer je privremeno ustupanje radnika moguće samo između povezanih trgovačkih društava.)

 

4. temelj za privremeno ustupanje je sporazum povezanih poslodavaca(Sadržaj sporazuma propisan je člankom 10. stavak 4. Zakona o radu i sadržava podatke o: nazivu i sjedištu povezanih poslodavaca; imenu, prezimenu i prebivalištu radnika; datumu početka i završetka privremenog ustupanja; mjestu rada i poslovima koje će radnik obavljati; plaći, dodacima na plaću i razdobljima isplate; trajanju redovitog radnog dana ili tjedna. Pritom se postavlja pitanje prenose li se uglavci iz postojećeg radnikovog ugovora o radu u sporazum ili se mogu ugovoriti novi odnosno s drukčijom razinom prava, kao što je to npr. slučaj s plaćom?)

 

5. do privremenog ustupanja dolazi samo ako radnik na to pristane(suglasnost na sporazum o ustupanju mora biti pisana i smatra se dodatkom postojećeg ugovora o radu).

 

Treba reći da se prema članku 10. Zakona o radu na privremeno ustupanje radnika ne primjenjuju odredbe Zakona o privremenom zapošljavanju. S obzirom na činjenicu da ovdje postoje dva poslodavca, postavlja se pitanje koji je od njih dužan ispunjavati pojedine obveze. Odgovor na to pitanje dajestavak 7. članka 10. Zakona o radu kojim je rečeno da se povezani poslodavac u odnosu na privremeno ustupljenog radnika smatra poslodavcem u smislu obveza primjene odredbi Zakona o radu i drugih zakona i propisa kojima su uređeni sigurnost i zaštita zdravlja na radu (a u vezi ostalih pitanja iz radnog odnosa – prvi poslodavac, odnosno onaj koji ga je privremeno ustupio). To znači da će radniku plaću isplaćivati prvi poslodavac, koji će ujedno donositi i druge odluke iz radnog odnosa, izuzev onih koji se tiču sigurnosti i zaštite zdravlja na radu, o čemu mora brinuti povezani poslodavac.

 

Kao što smo uvodno spomenuli, prema članku 18. stavak 4. i 5. Zakona o radu, radnika je moguće privremeno ustupiti i u inozemstvo. Prema tim odredbama, ako poslodavac upućuje svoga radnika u s njim povezano društvo u smislu posebnog propisa o trgovačkim društvima (misli se na Zakon o trgovačkim društvima), koje ima poslovni nastan u inozemstvu, poslodavac može radnika, uz njegovu pisanu suglasnost, privremeno u trajanju od najdulje 2 godine (ali je i ovdje pitanje unutar kojeg vremenskog razdoblja te mora li između dva ustupanja postojati prekid i koliko dugo), ustupiti tom društvu na temelju sporazuma sklopljenog između povezanih poslodavaca. Na to ustupanje, koje može trajati 4 puta dulje nego ono u zemlji, ne primjenjuju se odredbe Zakona o radu o privremenom zapošljavanju.
17.3.2015

Ugovor o ustupanju radnika – fleksibilizacija radnog odnosa putem agencija za privremeno zapošljavanje

 

Ugovorom o ustupanju radnika dodatno se fleksibilizira područje radnopravnih odnosa, a taj se institut primjenjuje kako za poslodavce – korisnike koji imaju sjedište na području Republike Hrvatske, tako i na one čije je sjedište i izvan Republike Hrvatske.

 

Ugovor o ustupanju radnika s agencijom za privremeno zapošljavanje temelj je za zasnivanje posebnog radnog odnosa koji je također jedan od instituta u važećem Zakonu o radu, uveden prije svega radi ostvarivanja što veće fleksibilnosti u području radnih odnosa, i samim time poticanja što veće mogućnosti različitih oblika zapošljavanja radnika.

 

Radi se o ugovoru kojim jedan poslodavac (agencija za privremeno zapošljavanje) ustupa drugom poslodavcu (poslodavcu – korisniku) svoga radnika za obavljanje privremenih poslova kod poslodavca – korisnika.

 

Dakle, ugovor o ustupanju radnika sklapa se između agencije za privremeno zapošljavanje s jedne strane i korisnika s druge strane, i to u pisanom obliku.

 

U tom smislu članak 45. Zakona o radu propisuje obvezne sastojke takvog ugovora koji uz opće uvjete poslovanja agencije za privremeno zapošljavanje, mora sadržavati i sljedeće:

 

- podatke o broju ustupljenih radnika koji su potrebni poslodavcu - korisniku

- razdoblje na koje se radnici ustupaju poslodavcu - korisniku od strane agencije

- podatke o mjestu rada

- podatke o poslovima koje će ustupljeni radnici obavljati kod poslodavca - korisnika

- način i razdoblje u kojem poslodavac – korisnik mora ispostaviti agenciji obračun za isplatu plaće te podatke o propisima koji se kod korisnika primjenjuju na utvrđivanje plaće

- podatke o osobi koja je ovlaštena za zastupanje korisnika prema ustupljenim radnicima.

 

Budući da se ugovorom o ustupanju radnika zapravo fleksibilizira područje radnopravnih odnosa, taj institut se primjenjuje i za poslodavce – korisnike čije je sjedište i izvan Republike Hrvatske. Stoga ne postoje ograničenja da agencije za privremeno zapošljavanje ne bi mogle ustupati svoje radnike i izvan Republike Hrvatske, već se naprotiv, ustupanjem radnika korisnicima u inozemstvu ostvaruje sloboda kretanja radnika, posebice u smislu slobode kretanja radne snage unutar EU.

 

Međutim, ipak treba reći da zakonodavac u stavku 3. članka 45. Zakona o radupropisuje dodatne obvezne sastojke ugovora o ustupanju radnika, ako se radi o ustupanju radnika u inozemstvo, a to su:

 

- podaci o zakonodavstvu koje se primjenjuje na radni odnos ustupljenog radnika

- podaci o pravima ustupljenog radnika, a koja prava se ostvaruju na temeljuZakona o radu i drugih zakona Republike Hrvatske, te koja je poslodavac – korisnik dužan osigurati ustupljenom radniku,

- podaci o obvezi i načinu izvršenja obveze plaćanja troškova vraćanja radnika u Republiku Hrvatsku.

 

Trajanje takvog ugovora i trajanje korištenja rada ustupljenog radnika za obavljanje istih poslova može biti u najdužem neprekinutom trajanju do tri godine, a iznimno može i duže kad je rad radnika potreban zbog zamjene privremeno odsutnog radnika ili drugih objektivnih razloga dopuštenih kolektivnim ugovorom. Pri tome se svaki prekid takvog rada koji bi bio kraći od dva mjeseca, ne smatra prekidom neprekinutog razdoblja od tri godine.

 

Vezano za vođenje propisanih evidencija prisutnosti na radu i sl., prilikom sklapanja ugovora o ustupanju radnika agencija za privremeno zapošljavanje i poslodavac – korisnik mogu ugovoriti da će za ustupljene radnike u ugovorenom razdoblju korisnik voditi propisane evidencije o radnom vremenu ustupljenih radnika, njihovoj prisutnosti, te rokovima i načinu dostave tih evidencija agenciji za privremeno zapošljavanje.

 

Svakako treba podsjetiti da ugovor o ustupanju radnika regulira samo pravni odnos između jednog poslodavca - agencije za privremeno zapošljavanje i korisnika, odnosno poslodavca kojemu se radnik ustupa, dok pravni odnos između agencije za privremeno zapošljavanje i radnika kojeg se ustupa,regulira poseban dvostrano obvezni ugovor – ugovor o radu za privremeno obavljanje poslova.

 

Inače, ugovor o ustupanju radnika ne može se sklopiti kad se radi o:

 

- zamjeni radnika kod poslodavca – korisnika kod kojega je u tijeku provođenje štrajka

- poslovima koje su obavljali radnici za koje je korisnik proveo postupak kolektivnog viška radnika u skladu s odredbama Zakona o radu, odnosno gdje se radi o kolektivnom višku radnika u prethodnom razdoblju od šest mjeseci

- obavljanju poslova koji prema Zakonu o zaštiti na radu i drugim posebnim propisima spadaju u poslove s posebnim uvjetima rada, a ustupljeni radnik ne ispunjava te posebne uvjete

- o ustupanju radnika drugoj agenciji za privremeno zapošljavanje (zabrana tzv. ustupanja radi ustupanja radnika).

 

Zakonu o radu postoje također i odredbe kojima se zapravo provodi Direktiva EU/EP 2008/104, koja se odnosi na rad putem agencija za privremeno zapošljavanje, a prema kojoj vrijedi načelo jednakog postupanja, odnosno osnovni uvjeti rada i zapošljavanja ustupljenih radnika moraju biti jednaki onima koji vrijede za radnike koji su kod poslodavca – korisnika izravno zaposleni.

 

U tom smislu su i odredbe članka 46. Zakona o radu koje u stavcima 5. i 6. propisuju da ugovorena plaća i drugi uvjeti rada ustupljenog radnika ne smiju biti utvrđeni u iznosu manjem, odnosno nepovoljnijem od plaće, odnosno drugih uvjeta rada radnika zaposlenog kod korisnika na istim poslovima, koje bi ustupljeni radnik ostvario da je sklopio ugovor o radu s korisnikom. Isto se odnosi i na druge uvjete rada ustupljenog radnika kao što su: radno vrijeme, odmori i dopusti, osiguranje mjera zaštite na radu, zaštita trudnica, roditelja, posvojitelja i mladih te zaštita od nejednakog postupanja u skladu s posebnim propisom o suzbijanju diskriminacije.

Daniel Sever, mag. iur.
ŠTRAJK JAVNIH SLUŽBI

ŠTRAJK JAVNIH SLUŽBI

  "ŠTRAJK

JAVNIH SLUŽBI"


 • zdravstvo
 • socijalna skrb
 • kultura
 • osnovne škole
 • srednje škole
 • visoka znanost

više na linku:

http://javnesluzbe.hr/

PUTOVANJA

PUTOVANJA

ČAROLIJA ADVENTA

Jezera gornje Austrije

 

izlet - 2 dana

08.-09. prosinac 2018.

 


PRIJAVE i UPLATE najkasnije

do 15.11.2018.


više na linku:

http://www.sszssh-kbc-zagreb.com/putovanja-39517


kultura

kultura

KULTURA


GK Komedija

"Šest likova traži autora"

20.11.2018. u 20 sati


više na linku:

http://www.sszssh-kbc-zagreb.com/kultura-39518
 


GDPR - Uredba o zaštiti osobnih podataka

GDPR - Uredba o zaštiti osobnih podataka

GDPR - Uredba o zaštiti osobnih podataka

na snazi od 28. svibnja 2018. godine

 


više na linku:

http://www.sszssh-kbc-zagreb.com/privola%20suglasnost%20za%20objavu%20osobnih%20podataka-54714


ŠETNJE Gradom Zagrebom

ŠETNJE Gradom Zagrebom

Klovićevi dvori

IZLOŽBA

 

"Katarina Velika- Carica svih Rusa"

12.04.-29.07.2018.

uto-ned - 11:00 - 19:00 sati

 


PRIJAVE U TIJEKU !

najkasnije do 26.02.2018.

 


više na:

http://www.sszssh-kbc-zagreb.com/setnje%20gradom%20zagrebom-54434

UMAG 2018._sportske igre

UMAG 2018._sportske igre

SPORTSKE IGRE

 

UMAG

06.-10. lipnja 2018.

 


PRIJAVE U TIJEKU !!!

najkasnije do 01.05.2018.

 


više na linku:

http://www.sszssh-kbc-zagreb.com/sportske%20igre-39519


DOMAĆI MED

DOMAĆI MED

DOMAĆI MED

 

DOMAĆI MED

vrhunske kvalitete

50 kn

 


više na linku: 

http://www.sszssh-kbc-zagreb.com/domaci%20med-53342


ŠKOLA STRANIH JEZIKA

ŠKOLA STRANIH JEZIKA

ŠKOLA STRANIH JEZIKA

 

UPISI u ljetni semestar 2018.

U TIJEKU !


 

CIJENA, članovi SSZSSH KBC Zagreb 

i članovi njihove uže obitelji: 1.290,00 kn

 


 

više na linku:


"KRAPINSKE TOPLICE"

"KRAPINSKE TOPLICE"
 
"KRAPINSKE TOPLICE
Hotel KRAS
"AQUAE VIVAE"
 
 
PONUDA za 2018.
 
više na linku:
 

LJEKARNA "PRIMA PHARME"

LJEKARNA "PRIMA PHARME"

LJEKARNA "Prima Pharme"

Rebro

 

15 % popusta

na dio asortimana ljekarne

osim ljekova na recept

 


više na:

http://www.sszssh-kbc-zagreb.com/ljekarna%20rebro-39510


BOLNIČAR i NJGOVATELJ

BOLNIČAR i NJGOVATELJ

 

BOLNIČAR i NJEGOVATELJ

osposobljavanje

 

 


 


OSIGURANJE

OSIGURANJE
 
BO ili OTKAZ
 
OSIGURANJE
 

 
više na:

FRIZURE, MANIKURE ....

FRIZURE, MANIKURE ....

FRIZURE, MANIKURE

 

NOVO U PONUDI !


 

Frizerski salon "LONDON"

u sklopu "Hotela Rebro"


 • USLUGE I PROIZVODI
 • 20% za članove SSZSSH KBC Zagreb

 


više na:

http://www.sszssh-kbc-zagreb.com/frizerski%20salon%20london-53517


Registracija auta

Registracija auta

 

 

REGISTRACIJA AUTOMOBILA

I

TEHNIČKI PREGLED

 


više na:

http://www.sszssh-kbc-zagreb.com/registracija%20auta-39505

BANKARSKO SAVJETOVANJE

BANKARSKO SAVJETOVANJE

BESPLATNO BANKARSKO SAVJETOVANJE

 

više na:


STRUKOVNE KOMORE

STRUKOVNE KOMORE

STRUKOVNE KOMORE

 • VIJESTI ....

 

više na:

http://www.sszssh-kbc-zagreb.com/komore%20vijesti-49568

 


SINDIKAT_obavijesti

SINDIKAT_obavijesti

OBAVIJESTI

 • SREDIŠNJICE SINDIKATA
 •  
 • PODRUŽNICE KBC Zg

 


 


ZG VIJESTI

ZG VIJESTI

ZAGREBAČKE VIJESTI

 

više na:

 

KNJIGA DOJMOVA

KNJIGA DOJMOVA
KNJIGA DOJMOVA:
 
 
više na:
 

KONTAKT

KONTAKT

 Za sve informacije i upite obratite nam se s punim povjerenjem putem telefona ili kontakt obrasca. 

 

 


Ministarstvo zdravlja

Sindikalna košarica

Dinamika rasta plaća